Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

misplaces

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của misplace

Chia động từ sửa