Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

misplaced

  1. Quá khứphân từ quá khứ của misplace

Chia động từ sửa