Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈmɛ.ni/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

many (so sánh hơn more many, so sánh nhất most many) /ˈmɛ.ni/

 1. Nhiều, lắm.
  many people think so — nhiều người nghĩ như vậy
  The challenges are serious and they are many — Các thử thách thì nghiêm trọng và chúng có nhiều.

Thành ngữ sửa

 • many a:
  1. Hơn một, nhiều.
   many a time — nhiều lần
   many a man think so — nhiều người nghĩ như vậy
 • for many a long day: Trong một thời gian dài.
 • to be one too many: Thừa.
 • to be one too many for: Mạnh hơn, tài hơn, không ai dịch được.

Danh từ sửa

many (không đếm được) /ˈmɛ.ni/

 1. Nhiều, nhiều cái, nhiều người.
  A great many do not understand this. — Rất nhiều người không hiểu điều này.

Thành ngữ sửa

 • the many:
  1. Số đông, quần chúng.
   Democracy must balance the rights of the few against the will of the many. — Chế độ dân chủ phải làm cho quyền của thiểu số cân xứng với quyền của quần chúng.

Tham khảo sửa