Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwə̤n˨˩ ʨuŋ˧˥kwəŋ˧˧ ʨṵŋ˩˧wəŋ˨˩ ʨuŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwən˧˧ ʨuŋ˩˩kwən˧˧ ʨṵŋ˩˧

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

quần chúng

 1. Nhân dân đông đảo.
  Được sự ủng hộ của quần chúng.
  Phát động quần chúng.
 2. Số đông ngoài Đảng, là đối tượng lãnh đạo của Đảng.
  Quần chúng góp ý cho từng.
  Đảng viên.

Tính từ Sửa đổi

quần chúng

 1. tính chất phù hợp với đông đảo quần chúng.
  Văn nghệ quần chúng.
  Tác phong quần chúng.

Tham khảo Sửa đổi