Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ki˧˥ tat˧˥kḭ˩˧ ta̰k˩˧ki˧˥ tak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ki˩˩ tat˩˩kḭ˩˧ ta̰t˩˧

Động từ sửa

ký tắt

  1. Thông qua một hiệp ước bằng chữ ký đầu tiên của những ngườitoàn quyền thương lượng trước khi họ báo cáo về chính phủ họ để cử người lần cuối cùng vào văn bản chính thức.

Tham khảo sửa