Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

junks

  1. Động từ junk chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi