Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

junking

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của junk.

Chia động từSửa đổi