Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

junked

  1. Quá khứphân từ quá khứ của junk.

Chia động từSửa đổi