Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

injures

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của injure

Chia động từ sửa