Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

injuring

  1. Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language code; the value "injure" is not valid. See WT:LOL..

Chia động từ sửa