Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /(ˌ)ɪm.ˈpɑː.sə.bəl/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

impossible /(ˌ)ɪm.ˈpɑː.sə.bəl/

 1. Không thể làm được.
  an impossible task — một công việc không thể làm được
 2. Không thể được, không thể xảy ra được.
  an impossible story — một câu chuyện không thể có được
 3. Không thích hợp, không tiện, không dễ dàng.
 4. (Thông tục) Quá quắt, quá đáng, không thể chịu được.
  an impossible fellow — thằng cha quá quắt, không thể chịu được

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɛ̃.pɔ.sibl/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực impossible
/ɛ̃.pɔ.sibl/
impossibles
/ɛ̃.pɔ.sibl/
Giống cái impossible
/ɛ̃.pɔ.sibl/
impossibles
/ɛ̃.pɔ.sibl/

impossible /ɛ̃.pɔ.sibl/

 1. Không thể , không thể được.
  Solution impossible — giải pháp không thể được
 2. Rất khó.
  Passage impossible — lối đi rất khó
 3. Kỳ quặc.
  Avoir des goûts impossibles — có những sở thích kỳ quặc
 4. (Thân) Không chịu nổi, khó chơi.
  Caractère impossible — tính khó chơi

Trái nghĩa sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
impossible
/ɛ̃.pɔ.sibl/
impossibles
/ɛ̃.pɔ.sibl/

impossible /ɛ̃.pɔ.sibl/

 1. Cái không thể được.
  Vaincre l’impossible — thắng cái không thể được
  à cœur vaillant, rien d’impossible — xem vaillant
  à l’impossible, nul n'est tenu — không thể buộc người ta làm những gì không làm được
  faire l’impossible pour... — cố gắng hết sức để...
  par impossible — vạn nhất
  Si, par impossible, il réussissait — nếu vạn nhất nó thành công

Tham khảo sửa