Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zeʔe˧˥ za̤ːŋ˨˩je˧˩˨ jaːŋ˧˧je˨˩˦ jaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟḛ˩˧ ɟaːŋ˧˧ɟe˧˩ ɟaːŋ˧˧ɟḛ˨˨ ɟaːŋ˧˧

Tính từ sửa

dễ dàng

  1. Tỏ ra dễ, có vẻ dễ, không đòi hỏi nhiều điều kiện, nhiều công phu để xảy ra, để đạt kết quả.
    Hiểu được một cách dễ dàng.
    Làm dễ dàng mọi công việc.

Tham khảo sửa