Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

helps

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của help

Chia động từ

sửa