Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

helped

  1. Quá khứphân từ quá khứ của help

Chia động từ

sửa