Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

fuses

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của fuse

Chia động từ

sửa