Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

fused

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fuse

Chia động từ

sửa