Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

enamours

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của enamour

Chia động từ sửa