Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

enamoured

  1. Quá khứphân từ quá khứ của enamour

Chia động từ sửa

Tính từ sửa

enamoured cũng enamored

  1. Say mê; ham thích.

Tham khảo sửa