Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

despairs

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của despair

Chia động từ sửa