Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

deceased

  1. Quá khứphân từ quá khứ của decease

Chia động từSửa đổi

Tính từSửa đổi

deceased

  1. Đã chết, đã mất, đã qua đời.

Danh từSửa đổi

deceased

  1. The deceased những người đã chết.

Tham khảoSửa đổi