Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

deceasing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của decease

Chia động từSửa đổi