Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

damages

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của damage

Chia động từ sửa