Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

damaged

  1. Quá khứphân từ quá khứ của damage

Chia động từ sửa