Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

compares

  1. Động từ compare chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi