Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

compared

  1. Quá khứphân từ quá khứ của compare.

Chia động từSửa đổi