Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

charges

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của charge

Chia động từ sửa