Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

charged

  1. Quá khứphân từ quá khứ của charge

Chia động từ sửa