Tiếng Karakalpak

sửa

Danh từ

sửa

bas

 1. đầu.

Tiếng Pháp

sửa
 
bas

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực bas
/ba/
bas
/ba/
Giống cái basse
/bas/
basses
/bas/

bas

 1. Thấp, hạ.
  Une maison basse — nhà thấp
  Bas prix — giá hạ
  Marée basse — thủy triều xuống
 2. Cúi xuống.
  La tête basse — đầu cúi xuống
 3. Thấp hèn, hèn; tầm thường.
  Âme basse — tâm hồn thấp hèn
  Style bas — lời văn tầm thường
 4. Au bas mot+ rẻ nhất là, hạ giá nhất là.
  avoir la vue basse — nhìn thiển cận, không nhìn xa trông rộng
  avoir l’oreille basse; avoir la tête basse — xấu hổ, ngượng
  bas âge — ít tuổi
  ce bas monde — hạ giới, thế gian này
  Chambre basse — xem chambre
  faire main basse sur — chiếm lấy, chộp lấy
  messe basse — buổi lễ không hát

Từ đồng âm

sửa
 • Bah, bât

Phó từ

sửa

bas

 1. Thấp, nhỏ.
  Arbre coupé bas — cây chặt thấp
  Parler bas — nói nhỏ
  Voler bas — bay thấp
  à bas! — đả đảo
  en bas — ở dưới
  en bas de — ở dưới (của)
  le malade est bien bas — người ốm sắp chết
  mettre bas — đẻ (loài vật)
  mettre bas les armes — hạ vũ khí
  par en bas — ở dưới, ở mé dưới
  plus bas — ở đoạn sau
  tomber bien bas — trụy lạc quá

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
bas
/ba/
bas
/ba/

bas

 1. Phía dưới, chân, cuối.
  Le bas de la colline — chân đồi
  Au bas de la lettre — cuối thư
  au bas de — ở cuối
  des hauts et des bas — những nỗi thăng trầm
  le bas de l’eau — (hàng hải) triều xuống

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
bas
/ba/
bas
/ba/

bas

 1. Đất dài.
  bas de laine — ống tiền+ tiền tiết kiệm

Tham khảo

sửa

Tiếng Nam Động

sửa

Danh từ

sửa

bas

 1. , .