Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˌsoʊ.si.ˈeɪ.ʃən]

Danh từSửa đổi

association (số nhiều associations) /ə.ˌsoʊ.si.ˈeɪ.ʃən/

 1. Sự kết hợp, sự liên hợp, sự liên kết; sự liên đới.
 2. Sự kết giao, sự giao thiệp.
 3. Sự liên tưởng.
 4. Hội, hội liên hiệp; đoàn thể, công ty.
  deed of association — điều lệ của một công ty trách nhiệm có hạn
 5. (Sinh vật học) Quần hợp.
 6. Môn bóng đá.

Đồng nghĩaSửa đổi

môn bóng đá

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
association
/a.sɔ.sja.sjɔ̃/
associations
/a.sɔ.sja.sjɔ̃/

association gc /a.sɔ.sja.sjɔ̃/

 1. Sự kết hợp.
  Association de couleurs — sự kết hợp màu sắc
 2. Hội, hiệp hội.
  Adhérer à une association — gia nhập một hội
  Former une association professionnelle — lập một hiệp hội nghề nghiệp
  Les statuts d’une association — điều lệ của một hiệp hội
  Le bureau, le président et le trésorier d’une association — văn phòng, chủ tịch và thủ quỹ của một hiệp hội
 3. (Sinh vật học) Quần hợp.
  Association végétale — quần hợp thực vật
 4. (Triết học) Liên tưởng.
 5. (Toán học) Sự liên đới; sự kết hợp.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi