Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension C

⟵ CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C

CJK Unified Ideographs Extension D ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension C” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+2A700 đến U+2B73F. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+2A700 (173824) 𪜀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A700
U+2A701 (173825) 𪜁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A701
U+2A702 (173826) 𪜂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A702
U+2A703 (173827) 𪜃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A703
U+2A704 (173828) 𪜄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A704
U+2A705 (173829) 𪜅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A705
U+2A706 (173830) 𪜆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A706
U+2A707 (173831) 𪜇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A707
U+2A708 (173832) 𪜈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A708
U+2A709 (173833) 𪜉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A709
U+2A70A (173834) 𪜊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A70A
U+2A70B (173835) 𪜋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A70B
U+2A70C (173836) 𪜌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A70C
U+2A70D (173837) 𪜍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A70D
U+2A70E (173838) 𪜎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A70E
U+2A70F (173839) 𪜏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A70F
U+2A710 (173840) 𪜐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A710
U+2A711 (173841) 𪜑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A711
U+2A712 (173842) 𪜒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A712
U+2A713 (173843) 𪜓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A713
U+2A714 (173844) 𪜔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A714
U+2A715 (173845) 𪜕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A715
U+2A716 (173846) 𪜖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A716
U+2A717 (173847) 𪜗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A717
U+2A718 (173848) 𪜘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A718
U+2A719 (173849) 𪜙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A719
U+2A71A (173850) 𪜚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A71A
U+2A71B (173851) 𪜛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A71B
U+2A71C (173852) 𪜜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A71C
U+2A71D (173853) 𪜝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A71D
U+2A71E (173854) 𪜞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A71E
U+2A71F (173855) 𪜟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A71F
U+2A720 (173856) 𪜠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A720
U+2A721 (173857) 𪜡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A721
U+2A722 (173858) 𪜢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A722
U+2A723 (173859) 𪜣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A723
U+2A724 (173860) 𪜤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A724
U+2A725 (173861) 𪜥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A725
U+2A726 (173862) 𪜦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A726
U+2A727 (173863) 𪜧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A727
U+2A728 (173864) 𪜨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A728
U+2A729 (173865) 𪜩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A729
U+2A72A (173866) 𪜪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A72A
U+2A72B (173867) 𪜫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A72B
U+2A72C (173868) 𪜬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A72C
U+2A72D (173869) 𪜭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A72D
U+2A72E (173870) 𪜮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A72E
U+2A72F (173871) 𪜯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A72F
U+2A730 (173872) 𪜰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A730
U+2A731 (173873) 𪜱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A731
U+2A732 (173874) 𪜲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A732
U+2A733 (173875) 𪜳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A733
U+2A734 (173876) 𪜴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A734
U+2A735 (173877) 𪜵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A735
U+2A736 (173878) 𪜶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A736
U+2A737 (173879) 𪜷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A737
U+2A738 (173880) 𪜸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A738
U+2A739 (173881) 𪜹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A739
U+2A73A (173882) 𪜺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A73A
U+2A73B (173883) 𪜻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A73B
U+2A73C (173884) 𪜼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A73C
U+2A73D (173885) 𪜽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A73D
U+2A73E (173886) 𪜾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A73E
U+2A73F (173887) 𪜿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A73F
U+2A740 (173888) 𪝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A740
U+2A741 (173889) 𪝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A741
U+2A742 (173890) 𪝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A742
U+2A743 (173891) 𪝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A743
U+2A744 (173892) 𪝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A744
U+2A745 (173893) 𪝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A745
U+2A746 (173894) 𪝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A746
U+2A747 (173895) 𪝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A747
U+2A748 (173896) 𪝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A748
U+2A749 (173897) 𪝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A749
U+2A74A (173898) 𪝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A74A
U+2A74B (173899) 𪝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A74B
U+2A74C (173900) 𪝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A74C
U+2A74D (173901) 𪝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A74D
U+2A74E (173902) 𪝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A74E
U+2A74F (173903) 𪝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A74F
U+2A750 (173904) 𪝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A750
U+2A751 (173905) 𪝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A751
U+2A752 (173906) 𪝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A752
U+2A753 (173907) 𪝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A753
U+2A754 (173908) 𪝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A754
U+2A755 (173909) 𪝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A755
U+2A756 (173910) 𪝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A756
U+2A757 (173911) 𪝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A757
U+2A758 (173912) 𪝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A758
U+2A759 (173913) 𪝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A759
U+2A75A (173914) 𪝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A75A
U+2A75B (173915) 𪝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A75B
U+2A75C (173916) 𪝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A75C
U+2A75D (173917) 𪝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A75D
U+2A75E (173918) 𪝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A75E
U+2A75F (173919) 𪝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A75F
U+2A760 (173920) 𪝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A760
U+2A761 (173921) 𪝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A761
U+2A762 (173922) 𪝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A762
U+2A763 (173923) 𪝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A763
U+2A764 (173924) 𪝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A764
U+2A765 (173925) 𪝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A765
U+2A766 (173926) 𪝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A766
U+2A767 (173927) 𪝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A767
U+2A768 (173928) 𪝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A768
U+2A769 (173929) 𪝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A769
U+2A76A (173930) 𪝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A76A
U+2A76B (173931) 𪝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A76B
U+2A76C (173932) 𪝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A76C
U+2A76D (173933) 𪝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A76D
U+2A76E (173934) 𪝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A76E
U+2A76F (173935) 𪝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A76F
U+2A770 (173936) 𪝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A770
U+2A771 (173937) 𪝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A771
U+2A772 (173938) 𪝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A772
U+2A773 (173939) 𪝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A773
U+2A774 (173940) 𪝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A774
U+2A775 (173941) 𪝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A775
U+2A776 (173942) 𪝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A776
U+2A777 (173943) 𪝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A777
U+2A778 (173944) 𪝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A778
U+2A779 (173945) 𪝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A779
U+2A77A (173946) 𪝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A77A
U+2A77B (173947) 𪝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A77B
U+2A77C (173948) 𪝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A77C
U+2A77D (173949) 𪝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A77D
U+2A77E (173950) 𪝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A77E
U+2A77F (173951) 𪝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A77F
U+2A780 (173952) 𪞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A780
U+2A781 (173953) 𪞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A781
U+2A782 (173954) 𪞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A782
U+2A783 (173955) 𪞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A783
U+2A784 (173956) 𪞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A784
U+2A785 (173957) 𪞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A785
U+2A786 (173958) 𪞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A786
U+2A787 (173959) 𪞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A787
U+2A788 (173960) 𪞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A788
U+2A789 (173961) 𪞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A789
U+2A78A (173962) 𪞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A78A
U+2A78B (173963) 𪞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A78B
U+2A78C (173964) 𪞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A78C
U+2A78D (173965) 𪞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A78D
U+2A78E (173966) 𪞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A78E
U+2A78F (173967) 𪞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A78F
U+2A790 (173968) 𪞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A790
U+2A791 (173969) 𪞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A791
U+2A792 (173970) 𪞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A792
U+2A793 (173971) 𪞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A793
U+2A794 (173972) 𪞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A794
U+2A795 (173973) 𪞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A795
U+2A796 (173974) 𪞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A796
U+2A797 (173975) 𪞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A797
U+2A798 (173976) 𪞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A798
U+2A799 (173977) 𪞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A799
U+2A79A (173978) 𪞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A79A
U+2A79B (173979) 𪞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A79B
U+2A79C (173980) 𪞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A79C
U+2A79D (173981) 𪞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A79D
U+2A79E (173982) 𪞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A79E
U+2A79F (173983) 𪞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A79F
U+2A7A0 (173984) 𪞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7A0
U+2A7A1 (173985) 𪞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7A1
U+2A7A2 (173986) 𪞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7A2
U+2A7A3 (173987) 𪞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7A3
U+2A7A4 (173988) 𪞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7A4
U+2A7A5 (173989) 𪞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7A5
U+2A7A6 (173990) 𪞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7A6
U+2A7A7 (173991) 𪞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7A7
U+2A7A8 (173992) 𪞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7A8
U+2A7A9 (173993) 𪞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7A9
U+2A7AA (173994) 𪞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7AA
U+2A7AB (173995) 𪞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7AB
U+2A7AC (173996) 𪞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7AC
U+2A7AD (173997) 𪞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7AD
U+2A7AE (173998) 𪞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7AE
U+2A7AF (173999) 𪞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7AF
U+2A7B0 (174000) 𪞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7B0
U+2A7B1 (174001) 𪞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7B1
U+2A7B2 (174002) 𪞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7B2
U+2A7B3 (174003) 𪞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7B3
U+2A7B4 (174004) 𪞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7B4
U+2A7B5 (174005) 𪞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7B5
U+2A7B6 (174006) 𪞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7B6
U+2A7B7 (174007) 𪞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7B7
U+2A7B8 (174008) 𪞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7B8
U+2A7B9 (174009) 𪞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7B9
U+2A7BA (174010) 𪞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7BA
U+2A7BB (174011) 𪞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7BB
U+2A7BC (174012) 𪞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7BC
U+2A7BD (174013) 𪞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7BD
U+2A7BE (174014) 𪞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7BE
U+2A7BF (174015) 𪞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7BF
U+2A7C0 (174016) 𪟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7C0
U+2A7C1 (174017) 𪟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7C1
U+2A7C2 (174018) 𪟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7C2
U+2A7C3 (174019) 𪟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7C3
U+2A7C4 (174020) 𪟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7C4
U+2A7C5 (174021) 𪟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7C5
U+2A7C6 (174022) 𪟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7C6
U+2A7C7 (174023) 𪟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7C7
U+2A7C8 (174024) 𪟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7C8
U+2A7C9 (174025) 𪟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7C9
U+2A7CA (174026) 𪟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7CA
U+2A7CB (174027) 𪟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7CB
U+2A7CC (174028) 𪟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7CC
U+2A7CD (174029) 𪟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7CD
U+2A7CE (174030) 𪟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7CE
U+2A7CF (174031) 𪟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7CF
U+2A7D0 (174032) 𪟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7D0
U+2A7D1 (174033) 𪟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7D1
U+2A7D2 (174034) 𪟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7D2
U+2A7D3 (174035) 𪟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7D3
U+2A7D4 (174036) 𪟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7D4
U+2A7D5 (174037) 𪟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7D5
U+2A7D6 (174038) 𪟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7D6
U+2A7D7 (174039) 𪟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7D7
U+2A7D8 (174040) 𪟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7D8
U+2A7D9 (174041) 𪟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7D9
U+2A7DA (174042) 𪟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7DA
U+2A7DB (174043) 𪟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7DB
U+2A7DC (174044) 𪟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7DC
U+2A7DD (174045) 𪟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7DD
U+2A7DE (174046) 𪟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7DE
U+2A7DF (174047) 𪟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7DF
U+2A7E0 (174048) 𪟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7E0
U+2A7E1 (174049) 𪟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7E1
U+2A7E2 (174050) 𪟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7E2
U+2A7E3 (174051) 𪟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7E3
U+2A7E4 (174052) 𪟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7E4
U+2A7E5 (174053) 𪟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7E5
U+2A7E6 (174054) 𪟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7E6
U+2A7E7 (174055) 𪟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7E7
U+2A7E8 (174056) 𪟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7E8
U+2A7E9 (174057) 𪟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7E9
U+2A7EA (174058) 𪟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7EA
U+2A7EB (174059) 𪟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7EB
U+2A7EC (174060) 𪟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7EC
U+2A7ED (174061) 𪟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7ED
U+2A7EE (174062) 𪟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7EE
U+2A7EF (174063) 𪟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7EF
U+2A7F0 (174064) 𪟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7F0
U+2A7F1 (174065) 𪟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7F1
U+2A7F2 (174066) 𪟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7F2
U+2A7F3 (174067) 𪟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7F3
U+2A7F4 (174068) 𪟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7F4
U+2A7F5 (174069) 𪟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7F5
U+2A7F6 (174070) 𪟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7F6
U+2A7F7 (174071) 𪟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7F7
U+2A7F8 (174072) 𪟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7F8
U+2A7F9 (174073) 𪟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7F9
U+2A7FA (174074) 𪟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7FA
U+2A7FB (174075) 𪟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7FB
U+2A7FC (174076) 𪟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7FC
U+2A7FD (174077) 𪟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7FD
U+2A7FE (174078) 𪟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7FE
U+2A7FF (174079) 𪟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A7FF
U+2A800 (174080) 𪠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A800
U+2A801 (174081) 𪠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A801
U+2A802 (174082) 𪠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A802
U+2A803 (174083) 𪠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A803
U+2A804 (174084) 𪠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A804
U+2A805 (174085) 𪠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A805
U+2A806 (174086) 𪠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A806
U+2A807 (174087) 𪠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A807
U+2A808 (174088) 𪠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A808
U+2A809 (174089) 𪠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A809
U+2A80A (174090) 𪠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A80A
U+2A80B (174091) 𪠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A80B
U+2A80C (174092) 𪠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A80C
U+2A80D (174093) 𪠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A80D
U+2A80E (174094) 𪠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A80E
U+2A80F (174095) 𪠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A80F
U+2A810 (174096) 𪠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A810
U+2A811 (174097) 𪠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A811
U+2A812 (174098) 𪠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A812
U+2A813 (174099) 𪠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A813
U+2A814 (174100) 𪠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A814
U+2A815 (174101) 𪠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A815
U+2A816 (174102) 𪠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A816
U+2A817 (174103) 𪠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A817
U+2A818 (174104) 𪠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A818
U+2A819 (174105) 𪠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A819
U+2A81A (174106) 𪠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A81A
U+2A81B (174107) 𪠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A81B
U+2A81C (174108) 𪠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A81C
U+2A81D (174109) 𪠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A81D
U+2A81E (174110) 𪠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A81E
U+2A81F (174111) 𪠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A81F
U+2A820 (174112) 𪠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A820
U+2A821 (174113) 𪠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A821
U+2A822 (174114) 𪠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A822
U+2A823 (174115) 𪠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A823
U+2A824 (174116) 𪠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A824
U+2A825 (174117) 𪠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A825
U+2A826 (174118) 𪠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A826
U+2A827 (174119) 𪠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A827
U+2A828 (174120) 𪠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A828
U+2A829 (174121) 𪠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A829
U+2A82A (174122) 𪠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A82A
U+2A82B (174123) 𪠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A82B
U+2A82C (174124) 𪠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A82C
U+2A82D (174125) 𪠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A82D
U+2A82E (174126) 𪠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A82E
U+2A82F (174127) 𪠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A82F
U+2A830 (174128) 𪠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A830
U+2A831 (174129) 𪠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A831
U+2A832 (174130) 𪠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A832
U+2A833 (174131) 𪠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A833
U+2A834 (174132) 𪠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A834
U+2A835 (174133) 𪠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A835
U+2A836 (174134) 𪠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A836
U+2A837 (174135) 𪠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A837
U+2A838 (174136) 𪠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A838
U+2A839 (174137) 𪠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A839
U+2A83A (174138) 𪠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A83A
U+2A83B (174139) 𪠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A83B
U+2A83C (174140) 𪠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A83C
U+2A83D (174141) 𪠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A83D
U+2A83E (174142) 𪠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A83E
U+2A83F (174143) 𪠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A83F
U+2A840 (174144) 𪡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A840
U+2A841 (174145) 𪡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A841
U+2A842 (174146) 𪡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A842
U+2A843 (174147) 𪡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A843
U+2A844 (174148) 𪡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A844
U+2A845 (174149) 𪡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A845
U+2A846 (174150) 𪡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A846
U+2A847 (174151) 𪡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A847
U+2A848 (174152) 𪡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A848
U+2A849 (174153) 𪡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A849
U+2A84A (174154) 𪡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A84A
U+2A84B (174155) 𪡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A84B
U+2A84C (174156) 𪡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A84C
U+2A84D (174157) 𪡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A84D
U+2A84E (174158) 𪡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A84E
U+2A84F (174159) 𪡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A84F
U+2A850 (174160) 𪡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A850
U+2A851 (174161) 𪡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A851
U+2A852 (174162) 𪡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A852
U+2A853 (174163) 𪡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A853
U+2A854 (174164) 𪡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A854
U+2A855 (174165) 𪡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A855
U+2A856 (174166) 𪡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A856
U+2A857 (174167) 𪡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A857
U+2A858 (174168) 𪡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A858
U+2A859 (174169) 𪡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A859
U+2A85A (174170) 𪡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A85A
U+2A85B (174171) 𪡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A85B
U+2A85C (174172) 𪡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A85C
U+2A85D (174173) 𪡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A85D
U+2A85E (174174) 𪡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A85E
U+2A85F (174175) 𪡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A85F
U+2A860 (174176) 𪡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A860
U+2A861 (174177) 𪡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A861
U+2A862 (174178) 𪡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A862
U+2A863 (174179) 𪡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A863
U+2A864 (174180) 𪡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A864
U+2A865 (174181) 𪡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A865
U+2A866 (174182) 𪡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A866
U+2A867 (174183) 𪡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A867
U+2A868 (174184) 𪡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A868
U+2A869 (174185) 𪡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A869
U+2A86A (174186) 𪡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A86A
U+2A86B (174187) 𪡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A86B
U+2A86C (174188) 𪡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A86C
U+2A86D (174189) 𪡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A86D
U+2A86E (174190) 𪡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A86E
U+2A86F (174191) 𪡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A86F
U+2A870 (174192) 𪡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A870
U+2A871 (174193) 𪡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A871
U+2A872 (174194) 𪡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A872
U+2A873 (174195) 𪡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A873
U+2A874 (174196) 𪡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A874
U+2A875 (174197) 𪡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A875
U+2A876 (174198) 𪡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A876
U+2A877 (174199) 𪡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A877
U+2A878 (174200) 𪡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A878
U+2A879 (174201) 𪡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A879
U+2A87A (174202) 𪡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A87A
U+2A87B (174203) 𪡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A87B
U+2A87C (174204) 𪡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A87C
U+2A87D (174205) 𪡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A87D
U+2A87E (174206) 𪡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A87E
U+2A87F (174207) 𪡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A87F
U+2A880 (174208) 𪢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A880
U+2A881 (174209) 𪢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A881
U+2A882 (174210) 𪢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A882
U+2A883 (174211) 𪢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A883
U+2A884 (174212) 𪢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A884
U+2A885 (174213) 𪢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A885
U+2A886 (174214) 𪢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A886
U+2A887 (174215) 𪢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A887
U+2A888 (174216) 𪢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A888
U+2A889 (174217) 𪢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A889
U+2A88A (174218) 𪢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A88A
U+2A88B (174219) 𪢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A88B
U+2A88C (174220) 𪢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A88C
U+2A88D (174221) 𪢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A88D
U+2A88E (174222) 𪢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A88E
U+2A88F (174223) 𪢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A88F
U+2A890 (174224) 𪢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A890
U+2A891 (174225) 𪢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A891
U+2A892 (174226) 𪢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A892
U+2A893 (174227) 𪢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A893
U+2A894 (174228) 𪢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A894
U+2A895 (174229) 𪢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A895
U+2A896 (174230) 𪢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A896
U+2A897 (174231) 𪢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A897
U+2A898 (174232) 𪢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A898
U+2A899 (174233) 𪢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A899
U+2A89A (174234) 𪢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A89A
U+2A89B (174235) 𪢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A89B
U+2A89C (174236) 𪢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A89C
U+2A89D (174237) 𪢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A89D
U+2A89E (174238) 𪢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A89E
U+2A89F (174239) 𪢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A89F
U+2A8A0 (174240) 𪢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8A0
U+2A8A1 (174241) 𪢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8A1
U+2A8A2 (174242) 𪢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8A2
U+2A8A3 (174243) 𪢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8A3
U+2A8A4 (174244) 𪢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8A4
U+2A8A5 (174245) 𪢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8A5
U+2A8A6 (174246) 𪢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8A6
U+2A8A7 (174247) 𪢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8A7
U+2A8A8 (174248) 𪢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8A8
U+2A8A9 (174249) 𪢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8A9
U+2A8AA (174250) 𪢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8AA
U+2A8AB (174251) 𪢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8AB
U+2A8AC (174252) 𪢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8AC
U+2A8AD (174253) 𪢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8AD
U+2A8AE (174254) 𪢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8AE
U+2A8AF (174255) 𪢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8AF
U+2A8B0 (174256) 𪢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8B0
U+2A8B1 (174257) 𪢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8B1
U+2A8B2 (174258) 𪢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8B2
U+2A8B3 (174259) 𪢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8B3
U+2A8B4 (174260) 𪢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8B4
U+2A8B5 (174261) 𪢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8B5
U+2A8B6 (174262) 𪢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8B6
U+2A8B7 (174263) 𪢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8B7
U+2A8B8 (174264) 𪢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8B8
U+2A8B9 (174265) 𪢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8B9
U+2A8BA (174266) 𪢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8BA
U+2A8BB (174267) 𪢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8BB
U+2A8BC (174268) 𪢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8BC
U+2A8BD (174269) 𪢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8BD
U+2A8BE (174270) 𪢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8BE
U+2A8BF (174271) 𪢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8BF
U+2A8C0 (174272) 𪣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8C0
U+2A8C1 (174273) 𪣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8C1
U+2A8C2 (174274) 𪣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8C2
U+2A8C3 (174275) 𪣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8C3
U+2A8C4 (174276) 𪣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8C4
U+2A8C5 (174277) 𪣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8C5
U+2A8C6 (174278) 𪣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8C6
U+2A8C7 (174279) 𪣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8C7
U+2A8C8 (174280) 𪣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8C8
U+2A8C9 (174281) 𪣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8C9
U+2A8CA (174282) 𪣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8CA
U+2A8CB (174283) 𪣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8CB
U+2A8CC (174284) 𪣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8CC
U+2A8CD (174285) 𪣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8CD
U+2A8CE (174286) 𪣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8CE
U+2A8CF (174287) 𪣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8CF
U+2A8D0 (174288) 𪣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8D0
U+2A8D1 (174289) 𪣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8D1
U+2A8D2 (174290) 𪣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8D2
U+2A8D3 (174291) 𪣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8D3
U+2A8D4 (174292) 𪣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8D4
U+2A8D5 (174293) 𪣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8D5
U+2A8D6 (174294) 𪣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8D6
U+2A8D7 (174295) 𪣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8D7
U+2A8D8 (174296) 𪣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8D8
U+2A8D9 (174297) 𪣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8D9
U+2A8DA (174298) 𪣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8DA
U+2A8DB (174299) 𪣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8DB
U+2A8DC (174300) 𪣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8DC
U+2A8DD (174301) 𪣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8DD
U+2A8DE (174302) 𪣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8DE
U+2A8DF (174303) 𪣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8DF
U+2A8E0 (174304) 𪣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8E0
U+2A8E1 (174305) 𪣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8E1
U+2A8E2 (174306) 𪣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8E2
U+2A8E3 (174307) 𪣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8E3
U+2A8E4 (174308) 𪣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8E4
U+2A8E5 (174309) 𪣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8E5
U+2A8E6 (174310) 𪣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8E6
U+2A8E7 (174311) 𪣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8E7
U+2A8E8 (174312) 𪣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8E8
U+2A8E9 (174313) 𪣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8E9
U+2A8EA (174314) 𪣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8EA
U+2A8EB (174315) 𪣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8EB
U+2A8EC (174316) 𪣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8EC
U+2A8ED (174317) 𪣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8ED
U+2A8EE (174318) 𪣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8EE
U+2A8EF (174319) 𪣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8EF
U+2A8F0 (174320) 𪣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8F0
U+2A8F1 (174321) 𪣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8F1
U+2A8F2 (174322) 𪣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8F2
U+2A8F3 (174323) 𪣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8F3
U+2A8F4 (174324) 𪣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8F4
U+2A8F5 (174325) 𪣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8F5
U+2A8F6 (174326) 𪣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8F6
U+2A8F7 (174327) 𪣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8F7
U+2A8F8 (174328) 𪣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8F8
U+2A8F9 (174329) 𪣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8F9
U+2A8FA (174330) 𪣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8FA
U+2A8FB (174331) 𪣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8FB
U+2A8FC (174332) 𪣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8FC
U+2A8FD (174333) 𪣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8FD
U+2A8FE (174334) 𪣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8FE
U+2A8FF (174335) 𪣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A8FF
U+2A900 (174336) 𪤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A900
U+2A901 (174337) 𪤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A901
U+2A902 (174338) 𪤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A902
U+2A903 (174339) 𪤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A903
U+2A904 (174340) 𪤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A904
U+2A905 (174341) 𪤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A905
U+2A906 (174342) 𪤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A906
U+2A907 (174343) 𪤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A907
U+2A908 (174344) 𪤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A908
U+2A909 (174345) 𪤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A909
U+2A90A (174346) 𪤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A90A
U+2A90B (174347) 𪤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A90B
U+2A90C (174348) 𪤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A90C
U+2A90D (174349) 𪤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A90D
U+2A90E (174350) 𪤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A90E
U+2A90F (174351) 𪤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A90F
U+2A910 (174352) 𪤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A910
U+2A911 (174353) 𪤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A911
U+2A912 (174354) 𪤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A912
U+2A913 (174355) 𪤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A913
U+2A914 (174356) 𪤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A914
U+2A915 (174357) 𪤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A915
U+2A916 (174358) 𪤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A916
U+2A917 (174359) 𪤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A917
U+2A918 (174360) 𪤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A918
U+2A919 (174361) 𪤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A919
U+2A91A (174362) 𪤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A91A
U+2A91B (174363) 𪤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A91B
U+2A91C (174364) 𪤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A91C
U+2A91D (174365) 𪤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A91D
U+2A91E (174366) 𪤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A91E
U+2A91F (174367) 𪤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A91F
U+2A920 (174368) 𪤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A920
U+2A921 (174369) 𪤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A921
U+2A922 (174370) 𪤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A922
U+2A923 (174371) 𪤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A923
U+2A924 (174372) 𪤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A924
U+2A925 (174373) 𪤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A925
U+2A926 (174374) 𪤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A926
U+2A927 (174375) 𪤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A927
U+2A928 (174376) 𪤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A928
U+2A929 (174377) 𪤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A929
U+2A92A (174378) 𪤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A92A
U+2A92B (174379) 𪤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A92B
U+2A92C (174380) 𪤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A92C
U+2A92D (174381) 𪤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A92D
U+2A92E (174382) 𪤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A92E
U+2A92F (174383) 𪤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A92F
U+2A930 (174384) 𪤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A930
U+2A931 (174385) 𪤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A931
U+2A932 (174386) 𪤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A932
U+2A933 (174387) 𪤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A933
U+2A934 (174388) 𪤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A934
U+2A935 (174389) 𪤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A935
U+2A936 (174390) 𪤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A936
U+2A937 (174391) 𪤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A937
U+2A938 (174392) 𪤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A938
U+2A939 (174393) 𪤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A939
U+2A93A (174394) 𪤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A93A
U+2A93B (174395) 𪤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A93B
U+2A93C (174396) 𪤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A93C
U+2A93D (174397) 𪤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A93D
U+2A93E (174398) 𪤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A93E
U+2A93F (174399) 𪤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A93F
U+2A940 (174400) 𪥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A940
U+2A941 (174401) 𪥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A941
U+2A942 (174402) 𪥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A942
U+2A943 (174403) 𪥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A943
U+2A944 (174404) 𪥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A944
U+2A945 (174405) 𪥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A945
U+2A946 (174406) 𪥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A946
U+2A947 (174407) 𪥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A947
U+2A948 (174408) 𪥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A948
U+2A949 (174409) 𪥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A949
U+2A94A (174410) 𪥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A94A
U+2A94B (174411) 𪥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A94B
U+2A94C (174412) 𪥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A94C
U+2A94D (174413) 𪥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A94D
U+2A94E (174414) 𪥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A94E
U+2A94F (174415) 𪥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A94F
U+2A950 (174416) 𪥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A950
U+2A951 (174417) 𪥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A951
U+2A952 (174418) 𪥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A952
U+2A953 (174419) 𪥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A953
U+2A954 (174420) 𪥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A954
U+2A955 (174421) 𪥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A955
U+2A956 (174422) 𪥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A956
U+2A957 (174423) 𪥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A957
U+2A958 (174424) 𪥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A958
U+2A959 (174425) 𪥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A959
U+2A95A (174426) 𪥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A95A
U+2A95B (174427) 𪥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A95B
U+2A95C (174428) 𪥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A95C
U+2A95D (174429) 𪥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A95D
U+2A95E (174430) 𪥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A95E
U+2A95F (174431) 𪥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A95F
U+2A960 (174432) 𪥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A960
U+2A961 (174433) 𪥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A961
U+2A962 (174434) 𪥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A962
U+2A963 (174435) 𪥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A963
U+2A964 (174436) 𪥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A964
U+2A965 (174437) 𪥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A965
U+2A966 (174438) 𪥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A966
U+2A967 (174439) 𪥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A967
U+2A968 (174440) 𪥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A968
U+2A969 (174441) 𪥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A969
U+2A96A (174442) 𪥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A96A
U+2A96B (174443) 𪥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A96B
U+2A96C (174444) 𪥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A96C
U+2A96D (174445) 𪥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A96D
U+2A96E (174446) 𪥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A96E
U+2A96F (174447) 𪥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A96F
U+2A970 (174448) 𪥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A970
U+2A971 (174449) 𪥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A971
U+2A972 (174450) 𪥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A972
U+2A973 (174451) 𪥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A973
U+2A974 (174452) 𪥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A974
U+2A975 (174453) 𪥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A975
U+2A976 (174454) 𪥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A976
U+2A977 (174455) 𪥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A977
U+2A978 (174456) 𪥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A978
U+2A979 (174457) 𪥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A979
U+2A97A (174458) 𪥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A97A
U+2A97B (174459) 𪥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A97B
U+2A97C (174460) 𪥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A97C
U+2A97D (174461) 𪥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A97D
U+2A97E (174462) 𪥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A97E
U+2A97F (174463) 𪥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A97F
U+2A980 (174464) 𪦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A980
U+2A981 (174465) 𪦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A981
U+2A982 (174466) 𪦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A982
U+2A983 (174467) 𪦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A983
U+2A984 (174468) 𪦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A984
U+2A985 (174469) 𪦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A985
U+2A986 (174470) 𪦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A986
U+2A987 (174471) 𪦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A987
U+2A988 (174472) 𪦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A988
U+2A989 (174473) 𪦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A989
U+2A98A (174474) 𪦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A98A
U+2A98B (174475) 𪦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A98B
U+2A98C (174476) 𪦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A98C
U+2A98D (174477) 𪦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A98D
U+2A98E (174478) 𪦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A98E
U+2A98F (174479) 𪦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A98F
U+2A990 (174480) 𪦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A990
U+2A991 (174481) 𪦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A991
U+2A992 (174482) 𪦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A992
U+2A993 (174483) 𪦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A993
U+2A994 (174484) 𪦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A994
U+2A995 (174485) 𪦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A995
U+2A996 (174486) 𪦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A996
U+2A997 (174487) 𪦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A997
U+2A998 (174488) 𪦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A998
U+2A999 (174489) 𪦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A999
U+2A99A (174490) 𪦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A99A
U+2A99B (174491) 𪦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A99B
U+2A99C (174492) 𪦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A99C
U+2A99D (174493) 𪦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A99D
U+2A99E (174494) 𪦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A99E
U+2A99F (174495) 𪦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A99F
U+2A9A0 (174496) 𪦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9A0
U+2A9A1 (174497) 𪦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9A1
U+2A9A2 (174498) 𪦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9A2
U+2A9A3 (174499) 𪦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9A3
U+2A9A4 (174500) 𪦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9A4
U+2A9A5 (174501) 𪦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9A5
U+2A9A6 (174502) 𪦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9A6
U+2A9A7 (174503) 𪦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9A7
U+2A9A8 (174504) 𪦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9A8
U+2A9A9 (174505) 𪦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9A9
U+2A9AA (174506) 𪦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9AA
U+2A9AB (174507) 𪦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9AB
U+2A9AC (174508) 𪦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9AC
U+2A9AD (174509) 𪦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9AD
U+2A9AE (174510) 𪦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9AE
U+2A9AF (174511) 𪦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9AF
U+2A9B0 (174512) 𪦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9B0
U+2A9B1 (174513) 𪦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9B1
U+2A9B2 (174514) 𪦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9B2
U+2A9B3 (174515) 𪦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9B3
U+2A9B4 (174516) 𪦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9B4
U+2A9B5 (174517) 𪦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9B5
U+2A9B6 (174518) 𪦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9B6
U+2A9B7 (174519) 𪦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9B7
U+2A9B8 (174520) 𪦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9B8
U+2A9B9 (174521) 𪦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9B9
U+2A9BA (174522) 𪦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9BA
U+2A9BB (174523) 𪦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9BB
U+2A9BC (174524) 𪦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9BC
U+2A9BD (174525) 𪦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9BD
U+2A9BE (174526) 𪦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9BE
U+2A9BF (174527) 𪦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9BF
U+2A9C0 (174528) 𪧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9C0
U+2A9C1 (174529) 𪧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9C1
U+2A9C2 (174530) 𪧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9C2
U+2A9C3 (174531) 𪧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9C3
U+2A9C4 (174532) 𪧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9C4
U+2A9C5 (174533) 𪧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9C5
U+2A9C6 (174534) 𪧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9C6
U+2A9C7 (174535) 𪧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9C7
U+2A9C8 (174536) 𪧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9C8
U+2A9C9 (174537) 𪧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9C9
U+2A9CA (174538) 𪧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9CA
U+2A9CB (174539) 𪧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9CB
U+2A9CC (174540) 𪧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9CC
U+2A9CD (174541) 𪧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9CD
U+2A9CE (174542) 𪧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9CE
U+2A9CF (174543) 𪧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9CF
U+2A9D0 (174544) 𪧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9D0
U+2A9D1 (174545) 𪧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9D1
U+2A9D2 (174546) 𪧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9D2
U+2A9D3 (174547) 𪧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9D3
U+2A9D4 (174548) 𪧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9D4
U+2A9D5 (174549) 𪧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9D5
U+2A9D6 (174550) 𪧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9D6
U+2A9D7 (174551) 𪧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9D7
U+2A9D8 (174552) 𪧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9D8
U+2A9D9 (174553) 𪧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9D9
U+2A9DA (174554) 𪧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9DA
U+2A9DB (174555) 𪧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9DB
U+2A9DC (174556) 𪧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9DC
U+2A9DD (174557) 𪧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9DD
U+2A9DE (174558) 𪧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9DE
U+2A9DF (174559) 𪧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9DF
U+2A9E0 (174560) 𪧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9E0
U+2A9E1 (174561) 𪧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9E1
U+2A9E2 (174562) 𪧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9E2
U+2A9E3 (174563) 𪧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9E3
U+2A9E4 (174564) 𪧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9E4
U+2A9E5 (174565) 𪧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9E5
U+2A9E6 (174566) 𪧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9E6
U+2A9E7 (174567) 𪧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9E7
U+2A9E8 (174568) 𪧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9E8
U+2A9E9 (174569) 𪧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9E9
U+2A9EA (174570) 𪧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9EA
U+2A9EB (174571) 𪧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9EB
U+2A9EC (174572) 𪧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9EC
U+2A9ED (174573) 𪧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9ED
U+2A9EE (174574) 𪧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9EE
U+2A9EF (174575) 𪧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9EF
U+2A9F0 (174576) 𪧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9F0
U+2A9F1 (174577) 𪧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9F1
U+2A9F2 (174578) 𪧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9F2
U+2A9F3 (174579) 𪧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9F3
U+2A9F4 (174580) 𪧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9F4
U+2A9F5 (174581) 𪧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9F5
U+2A9F6 (174582) 𪧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9F6
U+2A9F7 (174583) 𪧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9F7
U+2A9F8 (174584) 𪧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9F8
U+2A9F9 (174585) 𪧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9F9
U+2A9FA (174586) 𪧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9FA
U+2A9FB (174587) 𪧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9FB
U+2A9FC (174588) 𪧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9FC
U+2A9FD (174589) 𪧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9FD
U+2A9FE (174590) 𪧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9FE
U+2A9FF (174591) 𪧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2A9FF
U+2AA00 (174592) 𪨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA00
U+2AA01 (174593) 𪨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA01
U+2AA02 (174594) 𪨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA02
U+2AA03 (174595) 𪨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA03
U+2AA04 (174596) 𪨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA04
U+2AA05 (174597) 𪨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA05
U+2AA06 (174598) 𪨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA06
U+2AA07 (174599) 𪨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA07
U+2AA08 (174600) 𪨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA08
U+2AA09 (174601) 𪨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA09
U+2AA0A (174602) 𪨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA0A
U+2AA0B (174603) 𪨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA0B
U+2AA0C (174604) 𪨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA0C
U+2AA0D (174605) 𪨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA0D
U+2AA0E (174606) 𪨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA0E
U+2AA0F (174607) 𪨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA0F
U+2AA10 (174608) 𪨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA10
U+2AA11 (174609) 𪨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA11
U+2AA12 (174610) 𪨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA12
U+2AA13 (174611) 𪨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA13
U+2AA14 (174612) 𪨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA14
U+2AA15 (174613) 𪨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA15
U+2AA16 (174614) 𪨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA16
U+2AA17 (174615) 𪨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA17
U+2AA18 (174616) 𪨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA18
U+2AA19 (174617) 𪨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA19
U+2AA1A (174618) 𪨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA1A
U+2AA1B (174619) 𪨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA1B
U+2AA1C (174620) 𪨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA1C
U+2AA1D (174621) 𪨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA1D
U+2AA1E (174622) 𪨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA1E
U+2AA1F (174623) 𪨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA1F
U+2AA20 (174624) 𪨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA20
U+2AA21 (174625) 𪨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA21
U+2AA22 (174626) 𪨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA22
U+2AA23 (174627) 𪨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA23
U+2AA24 (174628) 𪨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA24
U+2AA25 (174629) 𪨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA25
U+2AA26 (174630) 𪨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA26
U+2AA27 (174631) 𪨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA27
U+2AA28 (174632) 𪨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA28
U+2AA29 (174633) 𪨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA29
U+2AA2A (174634) 𪨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA2A
U+2AA2B (174635) 𪨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA2B
U+2AA2C (174636) 𪨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA2C
U+2AA2D (174637) 𪨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA2D
U+2AA2E (174638) 𪨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA2E
U+2AA2F (174639) 𪨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA2F
U+2AA30 (174640) 𪨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA30
U+2AA31 (174641) 𪨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA31
U+2AA32 (174642) 𪨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA32
U+2AA33 (174643) 𪨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA33
U+2AA34 (174644) 𪨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA34
U+2AA35 (174645) 𪨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA35
U+2AA36 (174646) 𪨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA36
U+2AA37 (174647) 𪨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA37
U+2AA38 (174648) 𪨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA38
U+2AA39 (174649) 𪨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA39
U+2AA3A (174650) 𪨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA3A
U+2AA3B (174651) 𪨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA3B
U+2AA3C (174652) 𪨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA3C
U+2AA3D (174653) 𪨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA3D
U+2AA3E (174654) 𪨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA3E
U+2AA3F (174655) 𪨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA3F
U+2AA40 (174656) 𪩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA40
U+2AA41 (174657) 𪩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA41
U+2AA42 (174658) 𪩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA42
U+2AA43 (174659) 𪩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA43
U+2AA44 (174660) 𪩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA44
U+2AA45 (174661) 𪩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA45
U+2AA46 (174662) 𪩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA46
U+2AA47 (174663) 𪩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA47
U+2AA48 (174664) 𪩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA48
U+2AA49 (174665) 𪩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA49
U+2AA4A (174666) 𪩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA4A
U+2AA4B (174667) 𪩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA4B
U+2AA4C (174668) 𪩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA4C
U+2AA4D (174669) 𪩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA4D
U+2AA4E (174670) 𪩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA4E
U+2AA4F (174671) 𪩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA4F
U+2AA50 (174672) 𪩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA50
U+2AA51 (174673) 𪩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA51
U+2AA52 (174674) 𪩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA52
U+2AA53 (174675) 𪩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA53
U+2AA54 (174676) 𪩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA54
U+2AA55 (174677) 𪩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA55
U+2AA56 (174678) 𪩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA56
U+2AA57 (174679) 𪩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA57
U+2AA58 (174680) 𪩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA58
U+2AA59 (174681) 𪩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA59
U+2AA5A (174682) 𪩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA5A
U+2AA5B (174683) 𪩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA5B
U+2AA5C (174684) 𪩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA5C
U+2AA5D (174685) 𪩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA5D
U+2AA5E (174686) 𪩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA5E
U+2AA5F (174687) 𪩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA5F
U+2AA60 (174688) 𪩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA60
U+2AA61 (174689) 𪩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA61
U+2AA62 (174690) 𪩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA62
U+2AA63 (174691) 𪩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA63
U+2AA64 (174692) 𪩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA64
U+2AA65 (174693) 𪩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA65
U+2AA66 (174694) 𪩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA66
U+2AA67 (174695) 𪩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA67
U+2AA68 (174696) 𪩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA68
U+2AA69 (174697) 𪩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA69
U+2AA6A (174698) 𪩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA6A
U+2AA6B (174699) 𪩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA6B
U+2AA6C (174700) 𪩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA6C
U+2AA6D (174701) 𪩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA6D
U+2AA6E (174702) 𪩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA6E
U+2AA6F (174703) 𪩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA6F
U+2AA70 (174704) 𪩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA70
U+2AA71 (174705) 𪩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA71
U+2AA72 (174706) 𪩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA72
U+2AA73 (174707) 𪩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA73
U+2AA74 (174708) 𪩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA74
U+2AA75 (174709) 𪩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA75
U+2AA76 (174710) 𪩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA76
U+2AA77 (174711) 𪩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA77
U+2AA78 (174712) 𪩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA78
U+2AA79 (174713) 𪩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA79
U+2AA7A (174714) 𪩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA7A
U+2AA7B (174715) 𪩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA7B
U+2AA7C (174716) 𪩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA7C
U+2AA7D (174717) 𪩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA7D
U+2AA7E (174718) 𪩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA7E
U+2AA7F (174719) 𪩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA7F
U+2AA80 (174720) 𪪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA80
U+2AA81 (174721) 𪪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA81
U+2AA82 (174722) 𪪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA82
U+2AA83 (174723) 𪪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA83
U+2AA84 (174724) 𪪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA84
U+2AA85 (174725) 𪪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA85
U+2AA86 (174726) 𪪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA86
U+2AA87 (174727) 𪪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA87
U+2AA88 (174728) 𪪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA88
U+2AA89 (174729) 𪪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA89
U+2AA8A (174730) 𪪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA8A
U+2AA8B (174731) 𪪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA8B
U+2AA8C (174732) 𪪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA8C
U+2AA8D (174733) 𪪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA8D
U+2AA8E (174734) 𪪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA8E
U+2AA8F (174735) 𪪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA8F
U+2AA90 (174736) 𪪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA90
U+2AA91 (174737) 𪪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA91
U+2AA92 (174738) 𪪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA92
U+2AA93 (174739) 𪪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA93
U+2AA94 (174740) 𪪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA94
U+2AA95 (174741) 𪪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA95
U+2AA96 (174742) 𪪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA96
U+2AA97 (174743) 𪪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA97
U+2AA98 (174744) 𪪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA98
U+2AA99 (174745) 𪪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA99
U+2AA9A (174746) 𪪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA9A
U+2AA9B (174747) 𪪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA9B
U+2AA9C (174748) 𪪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA9C
U+2AA9D (174749) 𪪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA9D
U+2AA9E (174750) 𪪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA9E
U+2AA9F (174751) 𪪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AA9F
U+2AAA0 (174752) 𪪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAA0
U+2AAA1 (174753) 𪪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAA1
U+2AAA2 (174754) 𪪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAA2
U+2AAA3 (174755) 𪪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAA3
U+2AAA4 (174756) 𪪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAA4
U+2AAA5 (174757) 𪪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAA5
U+2AAA6 (174758) 𪪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAA6
U+2AAA7 (174759) 𪪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAA7
U+2AAA8 (174760) 𪪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAA8
U+2AAA9 (174761) 𪪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAA9
U+2AAAA (174762) 𪪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAAA
U+2AAAB (174763) 𪪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAAB
U+2AAAC (174764) 𪪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAAC
U+2AAAD (174765) 𪪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAAD
U+2AAAE (174766) 𪪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAAE
U+2AAAF (174767) 𪪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAAF
U+2AAB0 (174768) 𪪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAB0
U+2AAB1 (174769) 𪪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAB1
U+2AAB2 (174770) 𪪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAB2
U+2AAB3 (174771) 𪪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAB3
U+2AAB4 (174772) 𪪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAB4
U+2AAB5 (174773) 𪪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAB5
U+2AAB6 (174774) 𪪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAB6
U+2AAB7 (174775) 𪪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAB7
U+2AAB8 (174776) 𪪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAB8
U+2AAB9 (174777) 𪪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAB9
U+2AABA (174778) 𪪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AABA
U+2AABB (174779) 𪪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AABB
U+2AABC (174780) 𪪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AABC
U+2AABD (174781) 𪪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AABD
U+2AABE (174782) 𪪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AABE
U+2AABF (174783) 𪪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AABF
U+2AAC0 (174784) 𪫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAC0
U+2AAC1 (174785) 𪫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAC1
U+2AAC2 (174786) 𪫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAC2
U+2AAC3 (174787) 𪫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAC3
U+2AAC4 (174788) 𪫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAC4
U+2AAC5 (174789) 𪫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAC5
U+2AAC6 (174790) 𪫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAC6
U+2AAC7 (174791) 𪫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAC7
U+2AAC8 (174792) 𪫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAC8
U+2AAC9 (174793) 𪫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAC9
U+2AACA (174794) 𪫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AACA
U+2AACB (174795) 𪫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AACB
U+2AACC (174796) 𪫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AACC
U+2AACD (174797) 𪫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AACD
U+2AACE (174798) 𪫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AACE
U+2AACF (174799) 𪫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AACF
U+2AAD0 (174800) 𪫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAD0
U+2AAD1 (174801) 𪫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAD1
U+2AAD2 (174802) 𪫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAD2
U+2AAD3 (174803) 𪫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAD3
U+2AAD4 (174804) 𪫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAD4
U+2AAD5 (174805) 𪫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAD5
U+2AAD6 (174806) 𪫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAD6
U+2AAD7 (174807) 𪫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAD7
U+2AAD8 (174808) 𪫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAD8
U+2AAD9 (174809) 𪫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAD9
U+2AADA (174810) 𪫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AADA
U+2AADB (174811) 𪫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AADB
U+2AADC (174812) 𪫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AADC
U+2AADD (174813) 𪫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AADD
U+2AADE (174814) 𪫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AADE
U+2AADF (174815) 𪫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AADF
U+2AAE0 (174816) 𪫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAE0
U+2AAE1 (174817) 𪫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAE1
U+2AAE2 (174818) 𪫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAE2
U+2AAE3 (174819) 𪫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAE3
U+2AAE4 (174820) 𪫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAE4
U+2AAE5 (174821) 𪫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAE5
U+2AAE6 (174822) 𪫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAE6
U+2AAE7 (174823) 𪫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAE7
U+2AAE8 (174824) 𪫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAE8
U+2AAE9 (174825) 𪫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAE9
U+2AAEA (174826) 𪫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAEA
U+2AAEB (174827) 𪫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAEB
U+2AAEC (174828) 𪫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAEC
U+2AAED (174829) 𪫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAED
U+2AAEE (174830) 𪫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAEE
U+2AAEF (174831) 𪫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAEF
U+2AAF0 (174832) 𪫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAF0
U+2AAF1 (174833) 𪫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAF1
U+2AAF2 (174834) 𪫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAF2
U+2AAF3 (174835) 𪫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAF3
U+2AAF4 (174836) 𪫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAF4
U+2AAF5 (174837) 𪫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAF5
U+2AAF6 (174838) 𪫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAF6
U+2AAF7 (174839) 𪫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAF7
U+2AAF8 (174840) 𪫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAF8
U+2AAF9 (174841) 𪫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAF9
U+2AAFA (174842) 𪫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAFA
U+2AAFB (174843) 𪫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAFB
U+2AAFC (174844) 𪫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAFC
U+2AAFD (174845) 𪫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAFD
U+2AAFE (174846) 𪫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAFE
U+2AAFF (174847) 𪫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AAFF
U+2AB00 (174848) 𪬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB00
U+2AB01 (174849) 𪬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB01
U+2AB02 (174850) 𪬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB02
U+2AB03 (174851) 𪬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB03
U+2AB04 (174852) 𪬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB04
U+2AB05 (174853) 𪬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB05
U+2AB06 (174854) 𪬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB06
U+2AB07 (174855) 𪬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB07
U+2AB08 (174856) 𪬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB08
U+2AB09 (174857) 𪬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB09
U+2AB0A (174858) 𪬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB0A
U+2AB0B (174859) 𪬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB0B
U+2AB0C (174860) 𪬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB0C
U+2AB0D (174861) 𪬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB0D
U+2AB0E (174862) 𪬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB0E
U+2AB0F (174863) 𪬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB0F
U+2AB10 (174864) 𪬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB10
U+2AB11 (174865) 𪬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB11
U+2AB12 (174866) 𪬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB12
U+2AB13 (174867) 𪬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB13
U+2AB14 (174868) 𪬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB14
U+2AB15 (174869) 𪬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB15
U+2AB16 (174870) 𪬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB16
U+2AB17 (174871) 𪬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB17
U+2AB18 (174872) 𪬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB18
U+2AB19 (174873) 𪬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB19
U+2AB1A (174874) 𪬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB1A
U+2AB1B (174875) 𪬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB1B
U+2AB1C (174876) 𪬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB1C
U+2AB1D (174877) 𪬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB1D
U+2AB1E (174878) 𪬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB1E
U+2AB1F (174879) 𪬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB1F
U+2AB20 (174880) 𪬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB20
U+2AB21 (174881) 𪬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB21
U+2AB22 (174882) 𪬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB22
U+2AB23 (174883) 𪬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB23
U+2AB24 (174884) 𪬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB24
U+2AB25 (174885) 𪬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB25
U+2AB26 (174886) 𪬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB26
U+2AB27 (174887) 𪬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB27
U+2AB28 (174888) 𪬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB28
U+2AB29 (174889) 𪬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB29
U+2AB2A (174890) 𪬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB2A
U+2AB2B (174891) 𪬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB2B
U+2AB2C (174892) 𪬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB2C
U+2AB2D (174893) 𪬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB2D
U+2AB2E (174894) 𪬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB2E
U+2AB2F (174895) 𪬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB2F
U+2AB30 (174896) 𪬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB30
U+2AB31 (174897) 𪬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB31
U+2AB32 (174898) 𪬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB32
U+2AB33 (174899) 𪬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB33
U+2AB34 (174900) 𪬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB34
U+2AB35 (174901) 𪬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB35
U+2AB36 (174902) 𪬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB36
U+2AB37 (174903) 𪬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB37
U+2AB38 (174904) 𪬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB38
U+2AB39 (174905) 𪬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB39
U+2AB3A (174906) 𪬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB3A
U+2AB3B (174907) 𪬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB3B
U+2AB3C (174908) 𪬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB3C
U+2AB3D (174909) 𪬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB3D
U+2AB3E (174910) 𪬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB3E
U+2AB3F (174911) 𪬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB3F
U+2AB40 (174912) 𪭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB40
U+2AB41 (174913) 𪭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB41
U+2AB42 (174914) 𪭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB42
U+2AB43 (174915) 𪭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB43
U+2AB44 (174916) 𪭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB44
U+2AB45 (174917) 𪭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB45
U+2AB46 (174918) 𪭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB46
U+2AB47 (174919) 𪭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB47
U+2AB48 (174920) 𪭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB48
U+2AB49 (174921) 𪭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB49
U+2AB4A (174922) 𪭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB4A
U+2AB4B (174923) 𪭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB4B
U+2AB4C (174924) 𪭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB4C
U+2AB4D (174925) 𪭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB4D
U+2AB4E (174926) 𪭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB4E
U+2AB4F (174927) 𪭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB4F
U+2AB50 (174928) 𪭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB50
U+2AB51 (174929) 𪭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB51
U+2AB52 (174930) 𪭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB52
U+2AB53 (174931) 𪭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB53
U+2AB54 (174932) 𪭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB54
U+2AB55 (174933) 𪭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB55
U+2AB56 (174934) 𪭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB56
U+2AB57 (174935) 𪭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB57
U+2AB58 (174936) 𪭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB58
U+2AB59 (174937) 𪭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB59
U+2AB5A (174938) 𪭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB5A
U+2AB5B (174939) 𪭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB5B
U+2AB5C (174940) 𪭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB5C
U+2AB5D (174941) 𪭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB5D
U+2AB5E (174942) 𪭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB5E
U+2AB5F (174943) 𪭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB5F
U+2AB60 (174944) 𪭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB60
U+2AB61 (174945) 𪭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB61
U+2AB62 (174946) 𪭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB62
U+2AB63 (174947) 𪭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB63
U+2AB64 (174948) 𪭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB64
U+2AB65 (174949) 𪭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB65
U+2AB66 (174950) 𪭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB66
U+2AB67 (174951) 𪭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB67
U+2AB68 (174952) 𪭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB68
U+2AB69 (174953) 𪭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB69
U+2AB6A (174954) 𪭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB6A
U+2AB6B (174955) 𪭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB6B
U+2AB6C (174956) 𪭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB6C
U+2AB6D (174957) 𪭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB6D
U+2AB6E (174958) 𪭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB6E
U+2AB6F (174959) 𪭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB6F
U+2AB70 (174960) 𪭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB70
U+2AB71 (174961) 𪭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB71
U+2AB72 (174962) 𪭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB72
U+2AB73 (174963) 𪭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB73
U+2AB74 (174964) 𪭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB74
U+2AB75 (174965) 𪭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB75
U+2AB76 (174966) 𪭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB76
U+2AB77 (174967) 𪭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB77
U+2AB78 (174968) 𪭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB78
U+2AB79 (174969) 𪭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB79
U+2AB7A (174970) 𪭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB7A
U+2AB7B (174971) 𪭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB7B
U+2AB7C (174972) 𪭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB7C
U+2AB7D (174973) 𪭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB7D
U+2AB7E (174974) 𪭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB7E
U+2AB7F (174975) 𪭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB7F
U+2AB80 (174976) 𪮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB80
U+2AB81 (174977) 𪮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB81
U+2AB82 (174978) 𪮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB82
U+2AB83 (174979) 𪮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB83
U+2AB84 (174980) 𪮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB84
U+2AB85 (174981) 𪮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB85
U+2AB86 (174982) 𪮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB86
U+2AB87 (174983) 𪮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB87
U+2AB88 (174984) 𪮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB88
U+2AB89 (174985) 𪮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB89
U+2AB8A (174986) 𪮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB8A
U+2AB8B (174987) 𪮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB8B
U+2AB8C (174988) 𪮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB8C
U+2AB8D (174989) 𪮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB8D
U+2AB8E (174990) 𪮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB8E
U+2AB8F (174991) 𪮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB8F
U+2AB90 (174992) 𪮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB90
U+2AB91 (174993) 𪮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB91
U+2AB92 (174994) 𪮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB92
U+2AB93 (174995) 𪮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB93
U+2AB94 (174996) 𪮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB94
U+2AB95 (174997) 𪮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB95
U+2AB96 (174998) 𪮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB96
U+2AB97 (174999) 𪮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB97
U+2AB98 (175000) 𪮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB98
U+2AB99 (175001) 𪮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB99
U+2AB9A (175002) 𪮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB9A
U+2AB9B (175003) 𪮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB9B
U+2AB9C (175004) 𪮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB9C
U+2AB9D (175005) 𪮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB9D
U+2AB9E (175006) 𪮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB9E
U+2AB9F (175007) 𪮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AB9F
U+2ABA0 (175008) 𪮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABA0
U+2ABA1 (175009) 𪮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABA1
U+2ABA2 (175010) 𪮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABA2
U+2ABA3 (175011) 𪮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABA3
U+2ABA4 (175012) 𪮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABA4
U+2ABA5 (175013) 𪮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABA5
U+2ABA6 (175014) 𪮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABA6
U+2ABA7 (175015) 𪮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABA7
U+2ABA8 (175016) 𪮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABA8
U+2ABA9 (175017) 𪮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABA9
U+2ABAA (175018) 𪮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABAA
U+2ABAB (175019) 𪮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABAB
U+2ABAC (175020) 𪮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABAC
U+2ABAD (175021) 𪮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABAD
U+2ABAE (175022) 𪮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABAE
U+2ABAF (175023) 𪮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABAF
U+2ABB0 (175024) 𪮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABB0
U+2ABB1 (175025) 𪮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABB1
U+2ABB2 (175026) 𪮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABB2
U+2ABB3 (175027) 𪮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABB3
U+2ABB4 (175028) 𪮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABB4
U+2ABB5 (175029) 𪮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABB5
U+2ABB6 (175030) 𪮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABB6
U+2ABB7 (175031) 𪮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABB7
U+2ABB8 (175032) 𪮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABB8
U+2ABB9 (175033) 𪮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABB9
U+2ABBA (175034) 𪮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABBA
U+2ABBB (175035) 𪮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABBB
U+2ABBC (175036) 𪮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABBC
U+2ABBD (175037) 𪮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABBD
U+2ABBE (175038) 𪮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABBE
U+2ABBF (175039) 𪮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABBF
U+2ABC0 (175040) 𪯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABC0
U+2ABC1 (175041) 𪯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABC1
U+2ABC2 (175042) 𪯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABC2
U+2ABC3 (175043) 𪯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABC3
U+2ABC4 (175044) 𪯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABC4
U+2ABC5 (175045) 𪯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABC5
U+2ABC6 (175046) 𪯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABC6
U+2ABC7 (175047) 𪯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABC7
U+2ABC8 (175048) 𪯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABC8
U+2ABC9 (175049) 𪯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABC9
U+2ABCA (175050) 𪯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABCA
U+2ABCB (175051) 𪯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABCB
U+2ABCC (175052) 𪯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABCC
U+2ABCD (175053) 𪯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABCD
U+2ABCE (175054) 𪯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABCE
U+2ABCF (175055) 𪯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABCF
U+2ABD0 (175056) 𪯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABD0
U+2ABD1 (175057) 𪯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABD1
U+2ABD2 (175058) 𪯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABD2
U+2ABD3 (175059) 𪯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABD3
U+2ABD4 (175060) 𪯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABD4
U+2ABD5 (175061) 𪯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABD5
U+2ABD6 (175062) 𪯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABD6
U+2ABD7 (175063) 𪯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABD7
U+2ABD8 (175064) 𪯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABD8
U+2ABD9 (175065) 𪯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABD9
U+2ABDA (175066) 𪯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABDA
U+2ABDB (175067) 𪯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABDB
U+2ABDC (175068) 𪯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABDC
U+2ABDD (175069) 𪯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABDD
U+2ABDE (175070) 𪯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABDE
U+2ABDF (175071) 𪯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABDF
U+2ABE0 (175072) 𪯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABE0
U+2ABE1 (175073) 𪯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABE1
U+2ABE2 (175074) 𪯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABE2
U+2ABE3 (175075) 𪯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABE3
U+2ABE4 (175076) 𪯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABE4
U+2ABE5 (175077) 𪯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABE5
U+2ABE6 (175078) 𪯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABE6
U+2ABE7 (175079) 𪯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABE7
U+2ABE8 (175080) 𪯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABE8
U+2ABE9 (175081) 𪯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABE9
U+2ABEA (175082) 𪯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABEA
U+2ABEB (175083) 𪯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABEB
U+2ABEC (175084) 𪯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABEC
U+2ABED (175085) 𪯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABED
U+2ABEE (175086) 𪯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABEE
U+2ABEF (175087) 𪯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABEF
U+2ABF0 (175088) 𪯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABF0
U+2ABF1 (175089) 𪯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABF1
U+2ABF2 (175090) 𪯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABF2
U+2ABF3 (175091) 𪯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABF3
U+2ABF4 (175092) 𪯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABF4
U+2ABF5 (175093) 𪯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABF5
U+2ABF6 (175094) 𪯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABF6
U+2ABF7 (175095) 𪯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABF7
U+2ABF8 (175096) 𪯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABF8
U+2ABF9 (175097) 𪯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABF9
U+2ABFA (175098) 𪯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABFA
U+2ABFB (175099) 𪯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABFB
U+2ABFC (175100) 𪯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABFC
U+2ABFD (175101) 𪯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABFD
U+2ABFE (175102) 𪯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABFE
U+2ABFF (175103) 𪯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ABFF
U+2AC00 (175104) 𪰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC00
U+2AC01 (175105) 𪰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC01
U+2AC02 (175106) 𪰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC02
U+2AC03 (175107) 𪰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC03
U+2AC04 (175108) 𪰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC04
U+2AC05 (175109) 𪰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC05
U+2AC06 (175110) 𪰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC06
U+2AC07 (175111) 𪰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC07
U+2AC08 (175112) 𪰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC08
U+2AC09 (175113) 𪰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC09
U+2AC0A (175114) 𪰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC0A
U+2AC0B (175115) 𪰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC0B
U+2AC0C (175116) 𪰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC0C
U+2AC0D (175117) 𪰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC0D
U+2AC0E (175118) 𪰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC0E
U+2AC0F (175119) 𪰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC0F
U+2AC10 (175120) 𪰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC10
U+2AC11 (175121) 𪰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC11
U+2AC12 (175122) 𪰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC12
U+2AC13 (175123) 𪰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC13
U+2AC14 (175124) 𪰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC14
U+2AC15 (175125) 𪰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC15
U+2AC16 (175126) 𪰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC16
U+2AC17 (175127) 𪰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC17
U+2AC18 (175128) 𪰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC18
U+2AC19 (175129) 𪰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC19
U+2AC1A (175130) 𪰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC1A
U+2AC1B (175131) 𪰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC1B
U+2AC1C (175132) 𪰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC1C
U+2AC1D (175133) 𪰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC1D
U+2AC1E (175134) 𪰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC1E
U+2AC1F (175135) 𪰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC1F
U+2AC20 (175136) 𪰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC20
U+2AC21 (175137) 𪰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC21
U+2AC22 (175138) 𪰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC22
U+2AC23 (175139) 𪰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC23
U+2AC24 (175140) 𪰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC24
U+2AC25 (175141) 𪰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC25
U+2AC26 (175142) 𪰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC26
U+2AC27 (175143) 𪰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC27
U+2AC28 (175144) 𪰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC28
U+2AC29 (175145) 𪰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC29
U+2AC2A (175146) 𪰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC2A
U+2AC2B (175147) 𪰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC2B
U+2AC2C (175148) 𪰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC2C
U+2AC2D (175149) 𪰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC2D
U+2AC2E (175150) 𪰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC2E
U+2AC2F (175151) 𪰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC2F
U+2AC30 (175152) 𪰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC30
U+2AC31 (175153) 𪰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC31
U+2AC32 (175154) 𪰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC32
U+2AC33 (175155) 𪰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC33
U+2AC34 (175156) 𪰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC34
U+2AC35 (175157) 𪰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC35
U+2AC36 (175158) 𪰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC36
U+2AC37 (175159) 𪰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC37
U+2AC38 (175160) 𪰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC38
U+2AC39 (175161) 𪰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC39
U+2AC3A (175162) 𪰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC3A
U+2AC3B (175163) 𪰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC3B
U+2AC3C (175164) 𪰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC3C
U+2AC3D (175165) 𪰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC3D
U+2AC3E (175166) 𪰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC3E
U+2AC3F (175167) 𪰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC3F
U+2AC40 (175168) 𪱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC40
U+2AC41 (175169) 𪱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC41
U+2AC42 (175170) 𪱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC42
U+2AC43 (175171) 𪱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC43
U+2AC44 (175172) 𪱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC44
U+2AC45 (175173) 𪱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC45
U+2AC46 (175174) 𪱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC46
U+2AC47 (175175) 𪱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC47
U+2AC48 (175176) 𪱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC48
U+2AC49 (175177) 𪱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC49
U+2AC4A (175178) 𪱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC4A
U+2AC4B (175179) 𪱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC4B
U+2AC4C (175180) 𪱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC4C
U+2AC4D (175181) 𪱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC4D
U+2AC4E (175182) 𪱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC4E
U+2AC4F (175183) 𪱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC4F
U+2AC50 (175184) 𪱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC50
U+2AC51 (175185) 𪱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC51
U+2AC52 (175186) 𪱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC52
U+2AC53 (175187) 𪱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC53
U+2AC54 (175188) 𪱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC54
U+2AC55 (175189) 𪱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC55
U+2AC56 (175190) 𪱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC56
U+2AC57 (175191) 𪱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC57
U+2AC58 (175192) 𪱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC58
U+2AC59 (175193) 𪱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC59
U+2AC5A (175194) 𪱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC5A
U+2AC5B (175195) 𪱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC5B
U+2AC5C (175196) 𪱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC5C
U+2AC5D (175197) 𪱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC5D
U+2AC5E (175198) 𪱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC5E
U+2AC5F (175199) 𪱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC5F
U+2AC60 (175200) 𪱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC60
U+2AC61 (175201) 𪱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC61
U+2AC62 (175202) 𪱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC62
U+2AC63 (175203) 𪱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC63
U+2AC64 (175204) 𪱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC64
U+2AC65 (175205) 𪱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC65
U+2AC66 (175206) 𪱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC66
U+2AC67 (175207) 𪱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC67
U+2AC68 (175208) 𪱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC68
U+2AC69 (175209) 𪱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC69
U+2AC6A (175210) 𪱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC6A
U+2AC6B (175211) 𪱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC6B
U+2AC6C (175212) 𪱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC6C
U+2AC6D (175213) 𪱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC6D
U+2AC6E (175214) 𪱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC6E
U+2AC6F (175215) 𪱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC6F
U+2AC70 (175216) 𪱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC70
U+2AC71 (175217) 𪱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC71
U+2AC72 (175218) 𪱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC72
U+2AC73 (175219) 𪱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC73
U+2AC74 (175220) 𪱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC74
U+2AC75 (175221) 𪱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC75
U+2AC76 (175222) 𪱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC76
U+2AC77 (175223) 𪱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC77
U+2AC78 (175224) 𪱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC78
U+2AC79 (175225) 𪱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC79
U+2AC7A (175226) 𪱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC7A
U+2AC7B (175227) 𪱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC7B
U+2AC7C (175228) 𪱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC7C
U+2AC7D (175229) 𪱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC7D
U+2AC7E (175230) 𪱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC7E
U+2AC7F (175231) 𪱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC7F
U+2AC80 (175232) 𪲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC80
U+2AC81 (175233) 𪲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC81
U+2AC82 (175234) 𪲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC82
U+2AC83 (175235) 𪲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC83
U+2AC84 (175236) 𪲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC84
U+2AC85 (175237) 𪲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC85
U+2AC86 (175238) 𪲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC86
U+2AC87 (175239) 𪲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC87
U+2AC88 (175240) 𪲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC88
U+2AC89 (175241) 𪲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC89
U+2AC8A (175242) 𪲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC8A
U+2AC8B (175243) 𪲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC8B
U+2AC8C (175244) 𪲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC8C
U+2AC8D (175245) 𪲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC8D
U+2AC8E (175246) 𪲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC8E
U+2AC8F (175247) 𪲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC8F
U+2AC90 (175248) 𪲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC90
U+2AC91 (175249) 𪲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC91
U+2AC92 (175250) 𪲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC92
U+2AC93 (175251) 𪲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC93
U+2AC94 (175252) 𪲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC94
U+2AC95 (175253) 𪲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC95
U+2AC96 (175254) 𪲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC96
U+2AC97 (175255) 𪲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC97
U+2AC98 (175256) 𪲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC98
U+2AC99 (175257) 𪲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC99
U+2AC9A (175258) 𪲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC9A
U+2AC9B (175259) 𪲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC9B
U+2AC9C (175260) 𪲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC9C
U+2AC9D (175261) 𪲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC9D
U+2AC9E (175262) 𪲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC9E
U+2AC9F (175263) 𪲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AC9F
U+2ACA0 (175264) 𪲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACA0
U+2ACA1 (175265) 𪲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACA1
U+2ACA2 (175266) 𪲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACA2
U+2ACA3 (175267) 𪲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACA3
U+2ACA4 (175268) 𪲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACA4
U+2ACA5 (175269) 𪲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACA5
U+2ACA6 (175270) 𪲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACA6
U+2ACA7 (175271) 𪲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACA7
U+2ACA8 (175272) 𪲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACA8
U+2ACA9 (175273) 𪲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACA9
U+2ACAA (175274) 𪲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACAA
U+2ACAB (175275) 𪲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACAB
U+2ACAC (175276) 𪲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACAC
U+2ACAD (175277) 𪲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACAD
U+2ACAE (175278) 𪲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACAE
U+2ACAF (175279) 𪲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACAF
U+2ACB0 (175280) 𪲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACB0
U+2ACB1 (175281) 𪲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACB1
U+2ACB2 (175282) 𪲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACB2
U+2ACB3 (175283) 𪲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACB3
U+2ACB4 (175284) 𪲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACB4
U+2ACB5 (175285) 𪲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACB5
U+2ACB6 (175286) 𪲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACB6
U+2ACB7 (175287) 𪲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACB7
U+2ACB8 (175288) 𪲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACB8
U+2ACB9 (175289) 𪲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACB9
U+2ACBA (175290) 𪲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACBA
U+2ACBB (175291) 𪲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACBB
U+2ACBC (175292) 𪲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACBC
U+2ACBD (175293) 𪲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACBD
U+2ACBE (175294) 𪲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACBE
U+2ACBF (175295) 𪲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACBF
U+2ACC0 (175296) 𪳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACC0
U+2ACC1 (175297) 𪳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACC1
U+2ACC2 (175298) 𪳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACC2
U+2ACC3 (175299) 𪳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACC3
U+2ACC4 (175300) 𪳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACC4
U+2ACC5 (175301) 𪳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACC5
U+2ACC6 (175302) 𪳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACC6
U+2ACC7 (175303) 𪳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACC7
U+2ACC8 (175304) 𪳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACC8
U+2ACC9 (175305) 𪳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACC9
U+2ACCA (175306) 𪳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACCA
U+2ACCB (175307) 𪳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACCB
U+2ACCC (175308) 𪳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACCC
U+2ACCD (175309) 𪳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACCD
U+2ACCE (175310) 𪳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACCE
U+2ACCF (175311) 𪳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACCF
U+2ACD0 (175312) 𪳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACD0
U+2ACD1 (175313) 𪳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACD1
U+2ACD2 (175314) 𪳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACD2
U+2ACD3 (175315) 𪳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACD3
U+2ACD4 (175316) 𪳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACD4
U+2ACD5 (175317) 𪳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACD5
U+2ACD6 (175318) 𪳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACD6
U+2ACD7 (175319) 𪳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACD7
U+2ACD8 (175320) 𪳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACD8
U+2ACD9 (175321) 𪳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACD9
U+2ACDA (175322) 𪳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACDA
U+2ACDB (175323) 𪳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACDB
U+2ACDC (175324) 𪳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACDC
U+2ACDD (175325) 𪳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACDD
U+2ACDE (175326) 𪳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACDE
U+2ACDF (175327) 𪳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACDF
U+2ACE0 (175328) 𪳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACE0
U+2ACE1 (175329) 𪳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACE1
U+2ACE2 (175330) 𪳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACE2
U+2ACE3 (175331) 𪳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACE3
U+2ACE4 (175332) 𪳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACE4
U+2ACE5 (175333) 𪳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACE5
U+2ACE6 (175334) 𪳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACE6
U+2ACE7 (175335) 𪳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACE7
U+2ACE8 (175336) 𪳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACE8
U+2ACE9 (175337) 𪳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACE9
U+2ACEA (175338) 𪳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACEA
U+2ACEB (175339) 𪳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACEB
U+2ACEC (175340) 𪳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACEC
U+2ACED (175341) 𪳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACED
U+2ACEE (175342) 𪳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACEE
U+2ACEF (175343) 𪳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACEF
U+2ACF0 (175344) 𪳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACF0
U+2ACF1 (175345) 𪳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACF1
U+2ACF2 (175346) 𪳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACF2
U+2ACF3 (175347) 𪳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACF3
U+2ACF4 (175348) 𪳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACF4
U+2ACF5 (175349) 𪳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACF5
U+2ACF6 (175350) 𪳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACF6
U+2ACF7 (175351) 𪳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACF7
U+2ACF8 (175352) 𪳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACF8
U+2ACF9 (175353) 𪳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACF9
U+2ACFA (175354) 𪳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACFA
U+2ACFB (175355) 𪳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACFB
U+2ACFC (175356) 𪳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACFC
U+2ACFD (175357) 𪳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACFD
U+2ACFE (175358) 𪳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACFE
U+2ACFF (175359) 𪳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ACFF
U+2AD00 (175360) 𪴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD00
U+2AD01 (175361) 𪴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD01
U+2AD02 (175362) 𪴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD02
U+2AD03 (175363) 𪴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD03
U+2AD04 (175364) 𪴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD04
U+2AD05 (175365) 𪴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD05
U+2AD06 (175366) 𪴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD06
U+2AD07 (175367) 𪴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD07
U+2AD08 (175368) 𪴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD08
U+2AD09 (175369) 𪴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD09
U+2AD0A (175370) 𪴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD0A
U+2AD0B (175371) 𪴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD0B
U+2AD0C (175372) 𪴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD0C
U+2AD0D (175373) 𪴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD0D
U+2AD0E (175374) 𪴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD0E
U+2AD0F (175375) 𪴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD0F
U+2AD10 (175376) 𪴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD10
U+2AD11 (175377) 𪴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD11
U+2AD12 (175378) 𪴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD12
U+2AD13 (175379) 𪴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD13
U+2AD14 (175380) 𪴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD14
U+2AD15 (175381) 𪴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD15
U+2AD16 (175382) 𪴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD16
U+2AD17 (175383) 𪴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD17
U+2AD18 (175384) 𪴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD18
U+2AD19 (175385) 𪴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD19
U+2AD1A (175386) 𪴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD1A
U+2AD1B (175387) 𪴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD1B
U+2AD1C (175388) 𪴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD1C
U+2AD1D (175389) 𪴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD1D
U+2AD1E (175390) 𪴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD1E
U+2AD1F (175391) 𪴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD1F
U+2AD20 (175392) 𪴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD20
U+2AD21 (175393) 𪴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD21
U+2AD22 (175394) 𪴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD22
U+2AD23 (175395) 𪴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD23
U+2AD24 (175396) 𪴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD24
U+2AD25 (175397) 𪴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD25
U+2AD26 (175398) 𪴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD26
U+2AD27 (175399) 𪴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD27
U+2AD28 (175400) 𪴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD28
U+2AD29 (175401) 𪴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD29
U+2AD2A (175402) 𪴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD2A
U+2AD2B (175403) 𪴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD2B
U+2AD2C (175404) 𪴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD2C
U+2AD2D (175405) 𪴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD2D
U+2AD2E (175406) 𪴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD2E
U+2AD2F (175407) 𪴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD2F
U+2AD30 (175408) 𪴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD30
U+2AD31 (175409) 𪴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD31
U+2AD32 (175410) 𪴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD32
U+2AD33 (175411) 𪴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD33
U+2AD34 (175412) 𪴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD34
U+2AD35 (175413) 𪴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD35
U+2AD36 (175414) 𪴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD36
U+2AD37 (175415) 𪴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD37
U+2AD38 (175416) 𪴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD38
U+2AD39 (175417) 𪴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD39
U+2AD3A (175418) 𪴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD3A
U+2AD3B (175419) 𪴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD3B
U+2AD3C (175420) 𪴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD3C
U+2AD3D (175421) 𪴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD3D
U+2AD3E (175422) 𪴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD3E
U+2AD3F (175423) 𪴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD3F
U+2AD40 (175424) 𪵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD40
U+2AD41 (175425) 𪵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD41
U+2AD42 (175426) 𪵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD42
U+2AD43 (175427) 𪵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD43
U+2AD44 (175428) 𪵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD44
U+2AD45 (175429) 𪵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD45
U+2AD46 (175430) 𪵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD46
U+2AD47 (175431) 𪵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD47
U+2AD48 (175432) 𪵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD48
U+2AD49 (175433) 𪵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD49
U+2AD4A (175434) 𪵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD4A
U+2AD4B (175435) 𪵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD4B
U+2AD4C (175436) 𪵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD4C
U+2AD4D (175437) 𪵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD4D
U+2AD4E (175438) 𪵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD4E
U+2AD4F (175439) 𪵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD4F
U+2AD50 (175440) 𪵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD50
U+2AD51 (175441) 𪵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD51
U+2AD52 (175442) 𪵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD52
U+2AD53 (175443) 𪵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD53
U+2AD54 (175444) 𪵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD54
U+2AD55 (175445) 𪵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD55
U+2AD56 (175446) 𪵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD56
U+2AD57 (175447) 𪵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD57
U+2AD58 (175448) 𪵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD58
U+2AD59 (175449) 𪵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD59
U+2AD5A (175450) 𪵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD5A
U+2AD5B (175451) 𪵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD5B
U+2AD5C (175452) 𪵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD5C
U+2AD5D (175453) 𪵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD5D
U+2AD5E (175454) 𪵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD5E
U+2AD5F (175455) 𪵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD5F
U+2AD60 (175456) 𪵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD60
U+2AD61 (175457) 𪵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD61
U+2AD62 (175458) 𪵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD62
U+2AD63 (175459) 𪵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD63
U+2AD64 (175460) 𪵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD64
U+2AD65 (175461) 𪵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD65
U+2AD66 (175462) 𪵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD66
U+2AD67 (175463) 𪵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD67
U+2AD68 (175464) 𪵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD68
U+2AD69 (175465) 𪵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD69
U+2AD6A (175466) 𪵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD6A
U+2AD6B (175467) 𪵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD6B
U+2AD6C (175468) 𪵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD6C
U+2AD6D (175469) 𪵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD6D
U+2AD6E (175470) 𪵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD6E
U+2AD6F (175471) 𪵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD6F
U+2AD70 (175472) 𪵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD70
U+2AD71 (175473) 𪵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD71
U+2AD72 (175474) 𪵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD72
U+2AD73 (175475) 𪵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD73
U+2AD74 (175476) 𪵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD74
U+2AD75 (175477) 𪵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD75
U+2AD76 (175478) 𪵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD76
U+2AD77 (175479) 𪵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD77
U+2AD78 (175480) 𪵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD78
U+2AD79 (175481) 𪵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD79
U+2AD7A (175482) 𪵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD7A
U+2AD7B (175483) 𪵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD7B
U+2AD7C (175484) 𪵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD7C
U+2AD7D (175485) 𪵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD7D
U+2AD7E (175486) 𪵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD7E
U+2AD7F (175487) 𪵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD7F
U+2AD80 (175488) 𪶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD80
U+2AD81 (175489) 𪶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD81
U+2AD82 (175490) 𪶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD82
U+2AD83 (175491) 𪶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD83
U+2AD84 (175492) 𪶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD84
U+2AD85 (175493) 𪶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD85
U+2AD86 (175494) 𪶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD86
U+2AD87 (175495) 𪶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD87
U+2AD88 (175496) 𪶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD88
U+2AD89 (175497) 𪶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD89
U+2AD8A (175498) 𪶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD8A
U+2AD8B (175499) 𪶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD8B
U+2AD8C (175500) 𪶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD8C
U+2AD8D (175501) 𪶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD8D
U+2AD8E (175502) 𪶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD8E
U+2AD8F (175503) 𪶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD8F
U+2AD90 (175504) 𪶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD90
U+2AD91 (175505) 𪶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD91
U+2AD92 (175506) 𪶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD92
U+2AD93 (175507) 𪶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD93
U+2AD94 (175508) 𪶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD94
U+2AD95 (175509) 𪶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD95
U+2AD96 (175510) 𪶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD96
U+2AD97 (175511) 𪶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD97
U+2AD98 (175512) 𪶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD98
U+2AD99 (175513) 𪶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD99
U+2AD9A (175514) 𪶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD9A
U+2AD9B (175515) 𪶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD9B
U+2AD9C (175516) 𪶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD9C
U+2AD9D (175517) 𪶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD9D
U+2AD9E (175518) 𪶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD9E
U+2AD9F (175519) 𪶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AD9F
U+2ADA0 (175520) 𪶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADA0
U+2ADA1 (175521) 𪶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADA1
U+2ADA2 (175522) 𪶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADA2
U+2ADA3 (175523) 𪶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADA3
U+2ADA4 (175524) 𪶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADA4
U+2ADA5 (175525) 𪶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADA5
U+2ADA6 (175526) 𪶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADA6
U+2ADA7 (175527) 𪶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADA7
U+2ADA8 (175528) 𪶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADA8
U+2ADA9 (175529) 𪶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADA9
U+2ADAA (175530) 𪶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADAA
U+2ADAB (175531) 𪶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADAB
U+2ADAC (175532) 𪶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADAC
U+2ADAD (175533) 𪶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADAD
U+2ADAE (175534) 𪶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADAE
U+2ADAF (175535) 𪶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADAF
U+2ADB0 (175536) 𪶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADB0
U+2ADB1 (175537) 𪶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADB1
U+2ADB2 (175538) 𪶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADB2
U+2ADB3 (175539) 𪶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADB3
U+2ADB4 (175540) 𪶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADB4
U+2ADB5 (175541) 𪶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADB5
U+2ADB6 (175542) 𪶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADB6
U+2ADB7 (175543) 𪶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADB7
U+2ADB8 (175544) 𪶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADB8
U+2ADB9 (175545) 𪶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADB9
U+2ADBA (175546) 𪶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADBA
U+2ADBB (175547) 𪶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADBB
U+2ADBC (175548) 𪶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADBC
U+2ADBD (175549) 𪶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADBD
U+2ADBE (175550) 𪶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADBE
U+2ADBF (175551) 𪶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADBF
U+2ADC0 (175552) 𪷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADC0
U+2ADC1 (175553) 𪷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADC1
U+2ADC2 (175554) 𪷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADC2
U+2ADC3 (175555) 𪷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADC3
U+2ADC4 (175556) 𪷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADC4
U+2ADC5 (175557) 𪷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADC5
U+2ADC6 (175558) 𪷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADC6
U+2ADC7 (175559) 𪷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADC7
U+2ADC8 (175560) 𪷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADC8
U+2ADC9 (175561) 𪷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADC9
U+2ADCA (175562) 𪷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADCA
U+2ADCB (175563) 𪷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADCB
U+2ADCC (175564) 𪷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADCC
U+2ADCD (175565) 𪷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADCD
U+2ADCE (175566) 𪷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADCE
U+2ADCF (175567) 𪷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADCF
U+2ADD0 (175568) 𪷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADD0
U+2ADD1 (175569) 𪷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADD1
U+2ADD2 (175570) 𪷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADD2
U+2ADD3 (175571) 𪷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADD3
U+2ADD4 (175572) 𪷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADD4
U+2ADD5 (175573) 𪷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADD5
U+2ADD6 (175574) 𪷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADD6
U+2ADD7 (175575) 𪷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADD7
U+2ADD8 (175576) 𪷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADD8
U+2ADD9 (175577) 𪷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADD9
U+2ADDA (175578) 𪷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADDA
U+2ADDB (175579) 𪷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADDB
U+2ADDC (175580) 𪷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADDC
U+2ADDD (175581) 𪷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADDD
U+2ADDE (175582) 𪷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADDE
U+2ADDF (175583) 𪷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADDF
U+2ADE0 (175584) 𪷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADE0
U+2ADE1 (175585) 𪷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADE1
U+2ADE2 (175586) 𪷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADE2
U+2ADE3 (175587) 𪷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADE3
U+2ADE4 (175588) 𪷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADE4
U+2ADE5 (175589) 𪷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADE5
U+2ADE6 (175590) 𪷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADE6
U+2ADE7 (175591) 𪷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADE7
U+2ADE8 (175592) 𪷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADE8
U+2ADE9 (175593) 𪷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADE9
U+2ADEA (175594) 𪷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADEA
U+2ADEB (175595) 𪷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADEB
U+2ADEC (175596) 𪷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADEC
U+2ADED (175597) 𪷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADED
U+2ADEE (175598) 𪷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADEE
U+2ADEF (175599) 𪷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADEF
U+2ADF0 (175600) 𪷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADF0
U+2ADF1 (175601) 𪷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADF1
U+2ADF2 (175602) 𪷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADF2
U+2ADF3 (175603) 𪷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADF3
U+2ADF4 (175604) 𪷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADF4
U+2ADF5 (175605) 𪷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADF5
U+2ADF6 (175606) 𪷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADF6
U+2ADF7 (175607) 𪷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADF7
U+2ADF8 (175608) 𪷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADF8
U+2ADF9 (175609) 𪷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADF9
U+2ADFA (175610) 𪷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADFA
U+2ADFB (175611) 𪷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADFB
U+2ADFC (175612) 𪷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADFC
U+2ADFD (175613) 𪷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADFD
U+2ADFE (175614) 𪷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADFE
U+2ADFF (175615) 𪷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2ADFF
U+2AE00 (175616) 𪸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE00
U+2AE01 (175617) 𪸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE01
U+2AE02 (175618) 𪸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE02
U+2AE03 (175619) 𪸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE03
U+2AE04 (175620) 𪸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE04
U+2AE05 (175621) 𪸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE05
U+2AE06 (175622) 𪸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE06
U+2AE07 (175623) 𪸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE07
U+2AE08 (175624) 𪸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE08
U+2AE09 (175625) 𪸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE09
U+2AE0A (175626) 𪸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE0A
U+2AE0B (175627) 𪸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE0B
U+2AE0C (175628) 𪸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE0C
U+2AE0D (175629) 𪸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE0D
U+2AE0E (175630) 𪸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE0E
U+2AE0F (175631) 𪸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE0F
U+2AE10 (175632) 𪸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE10
U+2AE11 (175633) 𪸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE11
U+2AE12 (175634) 𪸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE12
U+2AE13 (175635) 𪸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE13
U+2AE14 (175636) 𪸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE14
U+2AE15 (175637) 𪸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE15
U+2AE16 (175638) 𪸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE16
U+2AE17 (175639) 𪸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE17
U+2AE18 (175640) 𪸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE18
U+2AE19 (175641) 𪸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE19
U+2AE1A (175642) 𪸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE1A
U+2AE1B (175643) 𪸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE1B
U+2AE1C (175644) 𪸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE1C
U+2AE1D (175645) 𪸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE1D
U+2AE1E (175646) 𪸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE1E
U+2AE1F (175647) 𪸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE1F
U+2AE20 (175648) 𪸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE20
U+2AE21 (175649) 𪸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE21
U+2AE22 (175650) 𪸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE22
U+2AE23 (175651) 𪸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE23
U+2AE24 (175652) 𪸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE24
U+2AE25 (175653) 𪸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE25
U+2AE26 (175654) 𪸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE26
U+2AE27 (175655) 𪸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE27
U+2AE28 (175656) 𪸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE28
U+2AE29 (175657) 𪸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE29
U+2AE2A (175658) 𪸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE2A
U+2AE2B (175659) 𪸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE2B
U+2AE2C (175660) 𪸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE2C
U+2AE2D (175661) 𪸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE2D
U+2AE2E (175662) 𪸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE2E
U+2AE2F (175663) 𪸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE2F
U+2AE30 (175664) 𪸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE30
U+2AE31 (175665) 𪸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE31
U+2AE32 (175666) 𪸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE32
U+2AE33 (175667) 𪸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE33
U+2AE34 (175668) 𪸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE34
U+2AE35 (175669) 𪸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE35
U+2AE36 (175670) 𪸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE36
U+2AE37 (175671) 𪸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE37
U+2AE38 (175672) 𪸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE38
U+2AE39 (175673) 𪸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE39
U+2AE3A (175674) 𪸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE3A
U+2AE3B (175675) 𪸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE3B
U+2AE3C (175676) 𪸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE3C
U+2AE3D (175677) 𪸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE3D
U+2AE3E (175678) 𪸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE3E
U+2AE3F (175679) 𪸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE3F
U+2AE40 (175680) 𪹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE40
U+2AE41 (175681) 𪹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE41
U+2AE42 (175682) 𪹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE42
U+2AE43 (175683) 𪹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE43
U+2AE44 (175684) 𪹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE44
U+2AE45 (175685) 𪹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE45
U+2AE46 (175686) 𪹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE46
U+2AE47 (175687) 𪹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE47
U+2AE48 (175688) 𪹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE48
U+2AE49 (175689) 𪹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE49
U+2AE4A (175690) 𪹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE4A
U+2AE4B (175691) 𪹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE4B
U+2AE4C (175692) 𪹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE4C
U+2AE4D (175693) 𪹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE4D
U+2AE4E (175694) 𪹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE4E
U+2AE4F (175695) 𪹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE4F
U+2AE50 (175696) 𪹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE50
U+2AE51 (175697) 𪹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE51
U+2AE52 (175698) 𪹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE52
U+2AE53 (175699) 𪹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE53
U+2AE54 (175700) 𪹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE54
U+2AE55 (175701) 𪹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE55
U+2AE56 (175702) 𪹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE56
U+2AE57 (175703) 𪹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE57
U+2AE58 (175704) 𪹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE58
U+2AE59 (175705) 𪹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE59
U+2AE5A (175706) 𪹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE5A
U+2AE5B (175707) 𪹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE5B
U+2AE5C (175708) 𪹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE5C
U+2AE5D (175709) 𪹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE5D
U+2AE5E (175710) 𪹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE5E
U+2AE5F (175711) 𪹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE5F
U+2AE60 (175712) 𪹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE60
U+2AE61 (175713) 𪹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE61
U+2AE62 (175714) 𪹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE62
U+2AE63 (175715) 𪹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE63
U+2AE64 (175716) 𪹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE64
U+2AE65 (175717) 𪹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE65
U+2AE66 (175718) 𪹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE66
U+2AE67 (175719) 𪹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE67
U+2AE68 (175720) 𪹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE68
U+2AE69 (175721) 𪹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE69
U+2AE6A (175722) 𪹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE6A
U+2AE6B (175723) 𪹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE6B
U+2AE6C (175724) 𪹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE6C
U+2AE6D (175725) 𪹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE6D
U+2AE6E (175726) 𪹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE6E
U+2AE6F (175727) 𪹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE6F
U+2AE70 (175728) 𪹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE70
U+2AE71 (175729) 𪹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE71
U+2AE72 (175730) 𪹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE72
U+2AE73 (175731) 𪹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE73
U+2AE74 (175732) 𪹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE74
U+2AE75 (175733) 𪹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE75
U+2AE76 (175734) 𪹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE76
U+2AE77 (175735) 𪹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE77
U+2AE78 (175736) 𪹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE78
U+2AE79 (175737) 𪹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE79
U+2AE7A (175738) 𪹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE7A
U+2AE7B (175739) 𪹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE7B
U+2AE7C (175740) 𪹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE7C
U+2AE7D (175741) 𪹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE7D
U+2AE7E (175742) 𪹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE7E
U+2AE7F (175743) 𪹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE7F
U+2AE80 (175744) 𪺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE80
U+2AE81 (175745) 𪺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE81
U+2AE82 (175746) 𪺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE82
U+2AE83 (175747) 𪺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE83
U+2AE84 (175748) 𪺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE84
U+2AE85 (175749) 𪺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE85
U+2AE86 (175750) 𪺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE86
U+2AE87 (175751) 𪺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE87
U+2AE88 (175752) 𪺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE88
U+2AE89 (175753) 𪺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE89
U+2AE8A (175754) 𪺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE8A
U+2AE8B (175755) 𪺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE8B
U+2AE8C (175756) 𪺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE8C
U+2AE8D (175757) 𪺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE8D
U+2AE8E (175758) 𪺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE8E
U+2AE8F (175759) 𪺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE8F
U+2AE90 (175760) 𪺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE90
U+2AE91 (175761) 𪺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE91
U+2AE92 (175762) 𪺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE92
U+2AE93 (175763) 𪺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE93
U+2AE94 (175764) 𪺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE94
U+2AE95 (175765) 𪺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE95
U+2AE96 (175766) 𪺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE96
U+2AE97 (175767) 𪺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE97
U+2AE98 (175768) 𪺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE98
U+2AE99 (175769) 𪺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE99
U+2AE9A (175770) 𪺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE9A
U+2AE9B (175771) 𪺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE9B
U+2AE9C (175772) 𪺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE9C
U+2AE9D (175773) 𪺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE9D
U+2AE9E (175774) 𪺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE9E
U+2AE9F (175775) 𪺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AE9F
U+2AEA0 (175776) 𪺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEA0
U+2AEA1 (175777) 𪺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEA1
U+2AEA2 (175778) 𪺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEA2
U+2AEA3 (175779) 𪺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEA3
U+2AEA4 (175780) 𪺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEA4
U+2AEA5 (175781) 𪺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEA5
U+2AEA6 (175782) 𪺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEA6
U+2AEA7 (175783) 𪺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEA7
U+2AEA8 (175784) 𪺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEA8
U+2AEA9 (175785) 𪺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEA9
U+2AEAA (175786) 𪺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEAA
U+2AEAB (175787) 𪺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEAB
U+2AEAC (175788) 𪺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEAC
U+2AEAD (175789) 𪺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEAD
U+2AEAE (175790) 𪺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEAE
U+2AEAF (175791) 𪺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEAF
U+2AEB0 (175792) 𪺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEB0
U+2AEB1 (175793) 𪺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEB1
U+2AEB2 (175794) 𪺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEB2
U+2AEB3 (175795) 𪺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEB3
U+2AEB4 (175796) 𪺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEB4
U+2AEB5 (175797) 𪺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEB5
U+2AEB6 (175798) 𪺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEB6
U+2AEB7 (175799) 𪺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEB7
U+2AEB8 (175800) 𪺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEB8
U+2AEB9 (175801) 𪺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEB9
U+2AEBA (175802) 𪺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEBA
U+2AEBB (175803) 𪺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEBB
U+2AEBC (175804) 𪺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEBC
U+2AEBD (175805) 𪺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEBD
U+2AEBE (175806) 𪺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEBE
U+2AEBF (175807) 𪺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEBF
U+2AEC0 (175808) 𪻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEC0
U+2AEC1 (175809) 𪻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEC1
U+2AEC2 (175810) 𪻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEC2
U+2AEC3 (175811) 𪻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEC3
U+2AEC4 (175812) 𪻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEC4
U+2AEC5 (175813) 𪻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEC5
U+2AEC6 (175814) 𪻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEC6
U+2AEC7 (175815) 𪻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEC7
U+2AEC8 (175816) 𪻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEC8
U+2AEC9 (175817) 𪻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEC9
U+2AECA (175818) 𪻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AECA
U+2AECB (175819) 𪻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AECB
U+2AECC (175820) 𪻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AECC
U+2AECD (175821) 𪻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AECD
U+2AECE (175822) 𪻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AECE
U+2AECF (175823) 𪻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AECF
U+2AED0 (175824) 𪻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AED0
U+2AED1 (175825) 𪻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AED1
U+2AED2 (175826) 𪻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AED2
U+2AED3 (175827) 𪻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AED3
U+2AED4 (175828) 𪻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AED4
U+2AED5 (175829) 𪻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AED5
U+2AED6 (175830) 𪻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AED6
U+2AED7 (175831) 𪻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AED7
U+2AED8 (175832) 𪻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AED8
U+2AED9 (175833) 𪻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AED9
U+2AEDA (175834) 𪻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEDA
U+2AEDB (175835) 𪻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEDB
U+2AEDC (175836) 𪻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEDC
U+2AEDD (175837) 𪻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEDD
U+2AEDE (175838) 𪻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEDE
U+2AEDF (175839) 𪻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEDF
U+2AEE0 (175840) 𪻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEE0
U+2AEE1 (175841) 𪻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEE1
U+2AEE2 (175842) 𪻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEE2
U+2AEE3 (175843) 𪻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEE3
U+2AEE4 (175844) 𪻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEE4
U+2AEE5 (175845) 𪻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEE5
U+2AEE6 (175846) 𪻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEE6
U+2AEE7 (175847) 𪻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEE7
U+2AEE8 (175848) 𪻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEE8
U+2AEE9 (175849) 𪻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEE9
U+2AEEA (175850) 𪻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEEA
U+2AEEB (175851) 𪻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEEB
U+2AEEC (175852) 𪻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEEC
U+2AEED (175853) 𪻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEED
U+2AEEE (175854) 𪻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEEE
U+2AEEF (175855) 𪻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEEF
U+2AEF0 (175856) 𪻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEF0
U+2AEF1 (175857) 𪻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEF1
U+2AEF2 (175858) 𪻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEF2
U+2AEF3 (175859) 𪻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEF3
U+2AEF4 (175860) 𪻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEF4
U+2AEF5 (175861) 𪻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEF5
U+2AEF6 (175862) 𪻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEF6
U+2AEF7 (175863) 𪻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEF7
U+2AEF8 (175864) 𪻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEF8
U+2AEF9 (175865) 𪻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEF9
U+2AEFA (175866) 𪻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEFA
U+2AEFB (175867) 𪻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEFB
U+2AEFC (175868) 𪻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEFC
U+2AEFD (175869) 𪻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEFD
U+2AEFE (175870) 𪻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEFE
U+2AEFF (175871) 𪻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AEFF
U+2AF00 (175872) 𪼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF00
U+2AF01 (175873) 𪼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF01
U+2AF02 (175874) 𪼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF02
U+2AF03 (175875) 𪼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF03
U+2AF04 (175876) 𪼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF04
U+2AF05 (175877) 𪼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF05
U+2AF06 (175878) 𪼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF06
U+2AF07 (175879) 𪼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF07
U+2AF08 (175880) 𪼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF08
U+2AF09 (175881) 𪼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF09
U+2AF0A (175882) 𪼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF0A
U+2AF0B (175883) 𪼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF0B
U+2AF0C (175884) 𪼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF0C
U+2AF0D (175885) 𪼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF0D
U+2AF0E (175886) 𪼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF0E
U+2AF0F (175887) 𪼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF0F
U+2AF10 (175888) 𪼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF10
U+2AF11 (175889) 𪼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF11
U+2AF12 (175890) 𪼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF12
U+2AF13 (175891) 𪼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF13
U+2AF14 (175892) 𪼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF14
U+2AF15 (175893) 𪼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF15
U+2AF16 (175894) 𪼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF16
U+2AF17 (175895) 𪼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF17
U+2AF18 (175896) 𪼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF18
U+2AF19 (175897) 𪼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF19
U+2AF1A (175898) 𪼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF1A
U+2AF1B (175899) 𪼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF1B
U+2AF1C (175900) 𪼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF1C
U+2AF1D (175901) 𪼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF1D
U+2AF1E (175902) 𪼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF1E
U+2AF1F (175903) 𪼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF1F
U+2AF20 (175904) 𪼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF20
U+2AF21 (175905) 𪼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF21
U+2AF22 (175906) 𪼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF22
U+2AF23 (175907) 𪼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF23
U+2AF24 (175908) 𪼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF24
U+2AF25 (175909) 𪼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF25
U+2AF26 (175910) 𪼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF26
U+2AF27 (175911) 𪼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF27
U+2AF28 (175912) 𪼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF28
U+2AF29 (175913) 𪼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF29
U+2AF2A (175914) 𪼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF2A
U+2AF2B (175915) 𪼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF2B
U+2AF2C (175916) 𪼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF2C
U+2AF2D (175917) 𪼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF2D
U+2AF2E (175918) 𪼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF2E
U+2AF2F (175919) 𪼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF2F
U+2AF30 (175920) 𪼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF30
U+2AF31 (175921) 𪼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF31
U+2AF32 (175922) 𪼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF32
U+2AF33 (175923) 𪼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF33
U+2AF34 (175924) 𪼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF34
U+2AF35 (175925) 𪼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF35
U+2AF36 (175926) 𪼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF36
U+2AF37 (175927) 𪼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF37
U+2AF38 (175928) 𪼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF38
U+2AF39 (175929) 𪼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF39
U+2AF3A (175930) 𪼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF3A
U+2AF3B (175931) 𪼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF3B
U+2AF3C (175932) 𪼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF3C
U+2AF3D (175933) 𪼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF3D
U+2AF3E (175934) 𪼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF3E
U+2AF3F (175935) 𪼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF3F
U+2AF40 (175936) 𪽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF40
U+2AF41 (175937) 𪽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF41
U+2AF42 (175938) 𪽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF42
U+2AF43 (175939) 𪽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF43
U+2AF44 (175940) 𪽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF44
U+2AF45 (175941) 𪽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF45
U+2AF46 (175942) 𪽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF46
U+2AF47 (175943) 𪽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF47
U+2AF48 (175944) 𪽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF48
U+2AF49 (175945) 𪽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF49
U+2AF4A (175946) 𪽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF4A
U+2AF4B (175947) 𪽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF4B
U+2AF4C (175948) 𪽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF4C
U+2AF4D (175949) 𪽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF4D
U+2AF4E (175950) 𪽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF4E
U+2AF4F (175951) 𪽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF4F
U+2AF50 (175952) 𪽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF50
U+2AF51 (175953) 𪽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF51
U+2AF52 (175954) 𪽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF52
U+2AF53 (175955) 𪽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF53
U+2AF54 (175956) 𪽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF54
U+2AF55 (175957) 𪽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF55
U+2AF56 (175958) 𪽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF56
U+2AF57 (175959) 𪽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF57
U+2AF58 (175960) 𪽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF58
U+2AF59 (175961) 𪽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF59
U+2AF5A (175962) 𪽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF5A
U+2AF5B (175963) 𪽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF5B
U+2AF5C (175964) 𪽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF5C
U+2AF5D (175965) 𪽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF5D
U+2AF5E (175966) 𪽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF5E
U+2AF5F (175967) 𪽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF5F
U+2AF60 (175968) 𪽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF60
U+2AF61 (175969) 𪽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF61
U+2AF62 (175970) 𪽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF62
U+2AF63 (175971) 𪽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF63
U+2AF64 (175972) 𪽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF64
U+2AF65 (175973) 𪽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF65
U+2AF66 (175974) 𪽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF66
U+2AF67 (175975) 𪽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF67
U+2AF68 (175976) 𪽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF68
U+2AF69 (175977) 𪽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF69
U+2AF6A (175978) 𪽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF6A
U+2AF6B (175979) 𪽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF6B
U+2AF6C (175980) 𪽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF6C
U+2AF6D (175981) 𪽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF6D
U+2AF6E (175982) 𪽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF6E
U+2AF6F (175983) 𪽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF6F
U+2AF70 (175984) 𪽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF70
U+2AF71 (175985) 𪽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF71
U+2AF72 (175986) 𪽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF72
U+2AF73 (175987) 𪽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF73
U+2AF74 (175988) 𪽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF74
U+2AF75 (175989) 𪽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF75
U+2AF76 (175990) 𪽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF76
U+2AF77 (175991) 𪽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF77
U+2AF78 (175992) 𪽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF78
U+2AF79 (175993) 𪽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF79
U+2AF7A (175994) 𪽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF7A
U+2AF7B (175995) 𪽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF7B
U+2AF7C (175996) 𪽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF7C
U+2AF7D (175997) 𪽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF7D
U+2AF7E (175998) 𪽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF7E
U+2AF7F (175999) 𪽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF7F
U+2AF80 (176000) 𪾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF80
U+2AF81 (176001) 𪾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF81
U+2AF82 (176002) 𪾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF82
U+2AF83 (176003) 𪾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF83
U+2AF84 (176004) 𪾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF84
U+2AF85 (176005) 𪾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF85
U+2AF86 (176006) 𪾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF86
U+2AF87 (176007) 𪾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF87
U+2AF88 (176008) 𪾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF88
U+2AF89 (176009) 𪾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF89
U+2AF8A (176010) 𪾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF8A
U+2AF8B (176011) 𪾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF8B
U+2AF8C (176012) 𪾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF8C
U+2AF8D (176013) 𪾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF8D
U+2AF8E (176014) 𪾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF8E
U+2AF8F (176015) 𪾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF8F
U+2AF90 (176016) 𪾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF90
U+2AF91 (176017) 𪾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF91
U+2AF92 (176018) 𪾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF92
U+2AF93 (176019) 𪾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF93
U+2AF94 (176020) 𪾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF94
U+2AF95 (176021) 𪾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF95
U+2AF96 (176022) 𪾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF96
U+2AF97 (176023) 𪾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF97
U+2AF98 (176024) 𪾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF98
U+2AF99 (176025) 𪾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF99
U+2AF9A (176026) 𪾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF9A
U+2AF9B (176027) 𪾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF9B
U+2AF9C (176028) 𪾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF9C
U+2AF9D (176029) 𪾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF9D
U+2AF9E (176030) 𪾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF9E
U+2AF9F (176031) 𪾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AF9F
U+2AFA0 (176032) 𪾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFA0
U+2AFA1 (176033) 𪾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFA1
U+2AFA2 (176034) 𪾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFA2
U+2AFA3 (176035) 𪾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFA3
U+2AFA4 (176036) 𪾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFA4
U+2AFA5 (176037) 𪾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFA5
U+2AFA6 (176038) 𪾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFA6
U+2AFA7 (176039) 𪾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFA7
U+2AFA8 (176040) 𪾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFA8
U+2AFA9 (176041) 𪾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFA9
U+2AFAA (176042) 𪾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFAA
U+2AFAB (176043) 𪾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFAB
U+2AFAC (176044) 𪾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFAC
U+2AFAD (176045) 𪾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFAD
U+2AFAE (176046) 𪾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFAE
U+2AFAF (176047) 𪾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFAF
U+2AFB0 (176048) 𪾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFB0
U+2AFB1 (176049) 𪾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFB1
U+2AFB2 (176050) 𪾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFB2
U+2AFB3 (176051) 𪾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFB3
U+2AFB4 (176052) 𪾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFB4
U+2AFB5 (176053) 𪾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFB5
U+2AFB6 (176054) 𪾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFB6
U+2AFB7 (176055) 𪾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFB7
U+2AFB8 (176056) 𪾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFB8
U+2AFB9 (176057) 𪾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFB9
U+2AFBA (176058) 𪾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFBA
U+2AFBB (176059) 𪾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFBB
U+2AFBC (176060) 𪾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFBC
U+2AFBD (176061) 𪾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFBD
U+2AFBE (176062) 𪾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFBE
U+2AFBF (176063) 𪾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFBF
U+2AFC0 (176064) 𪿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFC0
U+2AFC1 (176065) 𪿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFC1
U+2AFC2 (176066) 𪿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFC2
U+2AFC3 (176067) 𪿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFC3
U+2AFC4 (176068) 𪿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFC4
U+2AFC5 (176069) 𪿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFC5
U+2AFC6 (176070) 𪿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFC6
U+2AFC7 (176071) 𪿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFC7
U+2AFC8 (176072) 𪿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFC8
U+2AFC9 (176073) 𪿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFC9
U+2AFCA (176074) 𪿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFCA
U+2AFCB (176075) 𪿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFCB
U+2AFCC (176076) 𪿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFCC
U+2AFCD (176077) 𪿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFCD
U+2AFCE (176078) 𪿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFCE
U+2AFCF (176079) 𪿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFCF
U+2AFD0 (176080) 𪿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFD0
U+2AFD1 (176081) 𪿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFD1
U+2AFD2 (176082) 𪿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFD2
U+2AFD3 (176083) 𪿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFD3
U+2AFD4 (176084) 𪿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFD4
U+2AFD5 (176085) 𪿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFD5
U+2AFD6 (176086) 𪿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFD6
U+2AFD7 (176087) 𪿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFD7
U+2AFD8 (176088) 𪿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFD8
U+2AFD9 (176089) 𪿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFD9
U+2AFDA (176090) 𪿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFDA
U+2AFDB (176091) 𪿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFDB
U+2AFDC (176092) 𪿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFDC
U+2AFDD (176093) 𪿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFDD
U+2AFDE (176094) 𪿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFDE
U+2AFDF (176095) 𪿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFDF
U+2AFE0 (176096) 𪿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFE0
U+2AFE1 (176097) 𪿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFE1
U+2AFE2 (176098) 𪿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFE2
U+2AFE3 (176099) 𪿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFE3
U+2AFE4 (176100) 𪿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFE4
U+2AFE5 (176101) 𪿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFE5
U+2AFE6 (176102) 𪿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFE6
U+2AFE7 (176103) 𪿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFE7
U+2AFE8 (176104) 𪿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFE8
U+2AFE9 (176105) 𪿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFE9
U+2AFEA (176106) 𪿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFEA
U+2AFEB (176107) 𪿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFEB
U+2AFEC (176108) 𪿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFEC
U+2AFED (176109) 𪿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFED
U+2AFEE (176110) 𪿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFEE
U+2AFEF (176111) 𪿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFEF
U+2AFF0 (176112) 𪿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFF0
U+2AFF1 (176113) 𪿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFF1
U+2AFF2 (176114) 𪿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFF2
U+2AFF3 (176115) 𪿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFF3
U+2AFF4 (176116) 𪿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFF4
U+2AFF5 (176117) 𪿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFF5
U+2AFF6 (176118) 𪿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFF6
U+2AFF7 (176119) 𪿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFF7
U+2AFF8 (176120) 𪿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFF8
U+2AFF9 (176121) 𪿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFF9
U+2AFFA (176122) 𪿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFFA
U+2AFFB (176123) 𪿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFFB
U+2AFFC (176124) 𪿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFFC
U+2AFFD (176125) 𪿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFFD
U+2AFFE (176126) 𪿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFFE
U+2AFFF (176127) 𪿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2AFFF
U+2B000 (176128) 𫀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B000
U+2B001 (176129) 𫀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B001
U+2B002 (176130) 𫀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B002
U+2B003 (176131) 𫀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B003
U+2B004 (176132) 𫀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B004
U+2B005 (176133) 𫀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B005
U+2B006 (176134) 𫀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B006
U+2B007 (176135) 𫀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B007
U+2B008 (176136) 𫀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B008
U+2B009 (176137) 𫀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B009
U+2B00A (176138) 𫀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B00A
U+2B00B (176139) 𫀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B00B
U+2B00C (176140) 𫀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B00C
U+2B00D (176141) 𫀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B00D
U+2B00E (176142) 𫀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B00E
U+2B00F (176143) 𫀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B00F
U+2B010 (176144) 𫀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B010
U+2B011 (176145) 𫀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B011
U+2B012 (176146) 𫀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B012
U+2B013 (176147) 𫀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B013
U+2B014 (176148) 𫀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B014
U+2B015 (176149) 𫀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B015
U+2B016 (176150) 𫀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B016
U+2B017 (176151) 𫀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B017
U+2B018 (176152) 𫀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B018
U+2B019 (176153) 𫀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B019
U+2B01A (176154) 𫀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B01A
U+2B01B (176155) 𫀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B01B
U+2B01C (176156) 𫀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B01C
U+2B01D (176157) 𫀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B01D
U+2B01E (176158) 𫀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B01E
U+2B01F (176159) 𫀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B01F
U+2B020 (176160) 𫀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B020
U+2B021 (176161) 𫀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B021
U+2B022 (176162) 𫀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B022
U+2B023 (176163) 𫀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B023
U+2B024 (176164) 𫀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B024
U+2B025 (176165) 𫀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B025
U+2B026 (176166) 𫀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B026
U+2B027 (176167) 𫀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B027
U+2B028 (176168) 𫀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B028
U+2B029 (176169) 𫀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B029
U+2B02A (176170) 𫀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B02A
U+2B02B (176171) 𫀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B02B
U+2B02C (176172) 𫀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B02C
U+2B02D (176173) 𫀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B02D
U+2B02E (176174) 𫀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B02E
U+2B02F (176175) 𫀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B02F
U+2B030 (176176) 𫀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B030
U+2B031 (176177) 𫀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B031
U+2B032 (176178) 𫀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B032
U+2B033 (176179) 𫀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B033
U+2B034 (176180) 𫀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B034
U+2B035 (176181) 𫀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B035
U+2B036 (176182) 𫀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B036
U+2B037 (176183) 𫀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B037
U+2B038 (176184) 𫀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B038
U+2B039 (176185) 𫀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B039
U+2B03A (176186) 𫀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B03A
U+2B03B (176187) 𫀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B03B
U+2B03C (176188) 𫀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B03C
U+2B03D (176189) 𫀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B03D
U+2B03E (176190) 𫀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B03E
U+2B03F (176191) 𫀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B03F
U+2B040 (176192) 𫁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B040
U+2B041 (176193) 𫁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B041
U+2B042 (176194) 𫁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B042
U+2B043 (176195) 𫁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B043
U+2B044 (176196) 𫁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B044
U+2B045 (176197) 𫁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B045
U+2B046 (176198) 𫁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B046
U+2B047 (176199) 𫁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B047
U+2B048 (176200) 𫁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B048
U+2B049 (176201) 𫁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B049
U+2B04A (176202) 𫁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B04A
U+2B04B (176203) 𫁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B04B
U+2B04C (176204) 𫁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B04C
U+2B04D (176205) 𫁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B04D
U+2B04E (176206) 𫁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B04E
U+2B04F (176207) 𫁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B04F
U+2B050 (176208) 𫁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B050
U+2B051 (176209) 𫁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B051
U+2B052 (176210) 𫁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B052
U+2B053 (176211) 𫁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B053
U+2B054 (176212) 𫁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B054
U+2B055 (176213) 𫁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B055
U+2B056 (176214) 𫁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B056
U+2B057 (176215) 𫁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B057
U+2B058 (176216) 𫁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B058
U+2B059 (176217) 𫁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B059
U+2B05A (176218) 𫁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B05A
U+2B05B (176219) 𫁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B05B
U+2B05C (176220) 𫁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B05C
U+2B05D (176221) 𫁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B05D
U+2B05E (176222) 𫁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B05E
U+2B05F (176223) 𫁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B05F
U+2B060 (176224) 𫁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B060
U+2B061 (176225) 𫁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B061
U+2B062 (176226) 𫁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B062
U+2B063 (176227) 𫁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B063
U+2B064 (176228) 𫁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B064
U+2B065 (176229) 𫁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B065
U+2B066 (176230) 𫁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B066
U+2B067 (176231) 𫁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B067
U+2B068 (176232) 𫁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B068
U+2B069 (176233) 𫁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B069
U+2B06A (176234) 𫁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B06A
U+2B06B (176235) 𫁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B06B
U+2B06C (176236) 𫁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B06C
U+2B06D (176237) 𫁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B06D
U+2B06E (176238) 𫁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B06E
U+2B06F (176239) 𫁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B06F
U+2B070 (176240) 𫁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B070
U+2B071 (176241) 𫁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B071
U+2B072 (176242) 𫁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B072
U+2B073 (176243) 𫁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B073
U+2B074 (176244) 𫁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B074
U+2B075 (176245) 𫁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B075
U+2B076 (176246) 𫁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B076
U+2B077 (176247) 𫁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B077
U+2B078 (176248) 𫁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B078
U+2B079 (176249) 𫁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B079
U+2B07A (176250) 𫁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B07A
U+2B07B (176251) 𫁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B07B
U+2B07C (176252) 𫁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B07C
U+2B07D (176253) 𫁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B07D
U+2B07E (176254) 𫁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B07E
U+2B07F (176255) 𫁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B07F
U+2B080 (176256) 𫂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B080
U+2B081 (176257) 𫂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B081
U+2B082 (176258) 𫂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B082
U+2B083 (176259) 𫂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B083
U+2B084 (176260) 𫂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B084
U+2B085 (176261) 𫂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B085
U+2B086 (176262) 𫂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B086
U+2B087 (176263) 𫂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B087
U+2B088 (176264) 𫂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B088
U+2B089 (176265) 𫂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B089
U+2B08A (176266) 𫂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B08A
U+2B08B (176267) 𫂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B08B
U+2B08C (176268) 𫂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B08C
U+2B08D (176269) 𫂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B08D
U+2B08E (176270) 𫂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B08E
U+2B08F (176271) 𫂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B08F
U+2B090 (176272) 𫂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B090
U+2B091 (176273) 𫂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B091
U+2B092 (176274) 𫂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B092
U+2B093 (176275) 𫂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B093
U+2B094 (176276) 𫂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B094
U+2B095 (176277) 𫂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B095
U+2B096 (176278) 𫂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B096
U+2B097 (176279) 𫂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B097
U+2B098 (176280) 𫂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B098
U+2B099 (176281) 𫂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B099
U+2B09A (176282) 𫂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B09A
U+2B09B (176283) 𫂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B09B
U+2B09C (176284) 𫂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B09C
U+2B09D (176285) 𫂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B09D
U+2B09E (176286) 𫂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B09E
U+2B09F (176287) 𫂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B09F
U+2B0A0 (176288) 𫂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0A0
U+2B0A1 (176289) 𫂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0A1
U+2B0A2 (176290) 𫂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0A2
U+2B0A3 (176291) 𫂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0A3
U+2B0A4 (176292) 𫂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0A4
U+2B0A5 (176293) 𫂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0A5
U+2B0A6 (176294) 𫂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0A6
U+2B0A7 (176295) 𫂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0A7
U+2B0A8 (176296) 𫂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0A8
U+2B0A9 (176297) 𫂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0A9
U+2B0AA (176298) 𫂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0AA
U+2B0AB (176299) 𫂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0AB
U+2B0AC (176300) 𫂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0AC
U+2B0AD (176301) 𫂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0AD
U+2B0AE (176302) 𫂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0AE
U+2B0AF (176303) 𫂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0AF
U+2B0B0 (176304) 𫂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0B0
U+2B0B1 (176305) 𫂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0B1
U+2B0B2 (176306) 𫂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0B2
U+2B0B3 (176307) 𫂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0B3
U+2B0B4 (176308) 𫂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0B4
U+2B0B5 (176309) 𫂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0B5
U+2B0B6 (176310) 𫂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0B6
U+2B0B7 (176311) 𫂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0B7
U+2B0B8 (176312) 𫂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0B8
U+2B0B9 (176313) 𫂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0B9
U+2B0BA (176314) 𫂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0BA
U+2B0BB (176315) 𫂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0BB
U+2B0BC (176316) 𫂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0BC
U+2B0BD (176317) 𫂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0BD
U+2B0BE (176318) 𫂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0BE
U+2B0BF (176319) 𫂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0BF
U+2B0C0 (176320) 𫃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0C0
U+2B0C1 (176321) 𫃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0C1
U+2B0C2 (176322) 𫃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0C2
U+2B0C3 (176323) 𫃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0C3
U+2B0C4 (176324) 𫃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0C4
U+2B0C5 (176325) 𫃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0C5
U+2B0C6 (176326) 𫃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0C6
U+2B0C7 (176327) 𫃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0C7
U+2B0C8 (176328) 𫃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0C8
U+2B0C9 (176329) 𫃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0C9
U+2B0CA (176330) 𫃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0CA
U+2B0CB (176331) 𫃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0CB
U+2B0CC (176332) 𫃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0CC
U+2B0CD (176333) 𫃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0CD
U+2B0CE (176334) 𫃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0CE
U+2B0CF (176335) 𫃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0CF
U+2B0D0 (176336) 𫃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0D0
U+2B0D1 (176337) 𫃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0D1
U+2B0D2 (176338) 𫃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0D2
U+2B0D3 (176339) 𫃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0D3
U+2B0D4 (176340) 𫃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0D4
U+2B0D5 (176341) 𫃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0D5
U+2B0D6 (176342) 𫃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0D6
U+2B0D7 (176343) 𫃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0D7
U+2B0D8 (176344) 𫃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0D8
U+2B0D9 (176345) 𫃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0D9
U+2B0DA (176346) 𫃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0DA
U+2B0DB (176347) 𫃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0DB
U+2B0DC (176348) 𫃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0DC
U+2B0DD (176349) 𫃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0DD
U+2B0DE (176350) 𫃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0DE
U+2B0DF (176351) 𫃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0DF
U+2B0E0 (176352) 𫃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0E0
U+2B0E1 (176353) 𫃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0E1
U+2B0E2 (176354) 𫃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0E2
U+2B0E3 (176355) 𫃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0E3
U+2B0E4 (176356) 𫃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0E4
U+2B0E5 (176357) 𫃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0E5
U+2B0E6 (176358) 𫃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0E6
U+2B0E7 (176359) 𫃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0E7
U+2B0E8 (176360) 𫃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0E8
U+2B0E9 (176361) 𫃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0E9
U+2B0EA (176362) 𫃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0EA
U+2B0EB (176363) 𫃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0EB
U+2B0EC (176364) 𫃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0EC
U+2B0ED (176365) 𫃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0ED
U+2B0EE (176366) 𫃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0EE
U+2B0EF (176367) 𫃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0EF
U+2B0F0 (176368) 𫃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0F0
U+2B0F1 (176369) 𫃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0F1
U+2B0F2 (176370) 𫃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0F2
U+2B0F3 (176371) 𫃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0F3
U+2B0F4 (176372) 𫃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0F4
U+2B0F5 (176373) 𫃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0F5
U+2B0F6 (176374) 𫃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0F6
U+2B0F7 (176375) 𫃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0F7
U+2B0F8 (176376) 𫃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0F8
U+2B0F9 (176377) 𫃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0F9
U+2B0FA (176378) 𫃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0FA
U+2B0FB (176379) 𫃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0FB
U+2B0FC (176380) 𫃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0FC
U+2B0FD (176381) 𫃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0FD
U+2B0FE (176382) 𫃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0FE
U+2B0FF (176383) 𫃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B0FF
U+2B100 (176384) 𫄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B100
U+2B101 (176385) 𫄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B101
U+2B102 (176386) 𫄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B102
U+2B103 (176387) 𫄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B103
U+2B104 (176388) 𫄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B104
U+2B105 (176389) 𫄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B105
U+2B106 (176390) 𫄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B106
U+2B107 (176391) 𫄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B107
U+2B108 (176392) 𫄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B108
U+2B109 (176393) 𫄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B109
U+2B10A (176394) 𫄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B10A
U+2B10B (176395) 𫄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B10B
U+2B10C (176396) 𫄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B10C
U+2B10D (176397) 𫄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B10D
U+2B10E (176398) 𫄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B10E
U+2B10F (176399) 𫄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B10F
U+2B110 (176400) 𫄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B110
U+2B111 (176401) 𫄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B111
U+2B112 (176402) 𫄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B112
U+2B113 (176403) 𫄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B113
U+2B114 (176404) 𫄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B114
U+2B115 (176405) 𫄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B115
U+2B116 (176406) 𫄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B116
U+2B117 (176407) 𫄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B117
U+2B118 (176408) 𫄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B118
U+2B119 (176409) 𫄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B119
U+2B11A (176410) 𫄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B11A
U+2B11B (176411) 𫄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B11B
U+2B11C (176412) 𫄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B11C
U+2B11D (176413) 𫄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B11D
U+2B11E (176414) 𫄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B11E
U+2B11F (176415) 𫄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B11F
U+2B120 (176416) 𫄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B120
U+2B121 (176417) 𫄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B121
U+2B122 (176418) 𫄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B122
U+2B123 (176419) 𫄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B123
U+2B124 (176420) 𫄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B124
U+2B125 (176421) 𫄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B125
U+2B126 (176422) 𫄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B126
U+2B127 (176423) 𫄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B127
U+2B128 (176424) 𫄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B128
U+2B129 (176425) 𫄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B129
U+2B12A (176426) 𫄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B12A
U+2B12B (176427) 𫄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B12B
U+2B12C (176428) 𫄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B12C
U+2B12D (176429) 𫄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B12D
U+2B12E (176430) 𫄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B12E
U+2B12F (176431) 𫄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B12F
U+2B130 (176432) 𫄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B130
U+2B131 (176433) 𫄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B131
U+2B132 (176434) 𫄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B132
U+2B133 (176435) 𫄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B133
U+2B134 (176436) 𫄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B134
U+2B135 (176437) 𫄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B135
U+2B136 (176438) 𫄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B136
U+2B137 (176439) 𫄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B137
U+2B138 (176440) 𫄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B138
U+2B139 (176441) 𫄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B139
U+2B13A (176442) 𫄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B13A
U+2B13B (176443) 𫄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B13B
U+2B13C (176444) 𫄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B13C
U+2B13D (176445) 𫄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B13D
U+2B13E (176446) 𫄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B13E
U+2B13F (176447) 𫄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B13F
U+2B140 (176448) 𫅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B140
U+2B141 (176449) 𫅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B141
U+2B142 (176450) 𫅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B142
U+2B143 (176451) 𫅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B143
U+2B144 (176452) 𫅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B144
U+2B145 (176453) 𫅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B145
U+2B146 (176454) 𫅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B146
U+2B147 (176455) 𫅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B147
U+2B148 (176456) 𫅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B148
U+2B149 (176457) 𫅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B149
U+2B14A (176458) 𫅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B14A
U+2B14B (176459) 𫅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B14B
U+2B14C (176460) 𫅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B14C
U+2B14D (176461) 𫅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B14D
U+2B14E (176462) 𫅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B14E
U+2B14F (176463) 𫅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B14F
U+2B150 (176464) 𫅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B150
U+2B151 (176465) 𫅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B151
U+2B152 (176466) 𫅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B152
U+2B153 (176467) 𫅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B153
U+2B154 (176468) 𫅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B154
U+2B155 (176469) 𫅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B155
U+2B156 (176470) 𫅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B156
U+2B157 (176471) 𫅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B157
U+2B158 (176472) 𫅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B158
U+2B159 (176473) 𫅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B159
U+2B15A (176474) 𫅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B15A
U+2B15B (176475) 𫅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B15B
U+2B15C (176476) 𫅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B15C
U+2B15D (176477) 𫅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B15D
U+2B15E (176478) 𫅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B15E
U+2B15F (176479) 𫅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B15F
U+2B160 (176480) 𫅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B160
U+2B161 (176481) 𫅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B161
U+2B162 (176482) 𫅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B162
U+2B163 (176483) 𫅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B163
U+2B164 (176484) 𫅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B164
U+2B165 (176485) 𫅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B165
U+2B166 (176486) 𫅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B166
U+2B167 (176487) 𫅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B167
U+2B168 (176488) 𫅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B168
U+2B169 (176489) 𫅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B169
U+2B16A (176490) 𫅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B16A
U+2B16B (176491) 𫅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B16B
U+2B16C (176492) 𫅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B16C
U+2B16D (176493) 𫅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B16D
U+2B16E (176494) 𫅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B16E
U+2B16F (176495) 𫅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B16F
U+2B170 (176496) 𫅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B170
U+2B171 (176497) 𫅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B171
U+2B172 (176498) 𫅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B172
U+2B173 (176499) 𫅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B173
U+2B174 (176500) 𫅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B174
U+2B175 (176501) 𫅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B175
U+2B176 (176502) 𫅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B176
U+2B177 (176503) 𫅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B177
U+2B178 (176504) 𫅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B178
U+2B179 (176505) 𫅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B179
U+2B17A (176506) 𫅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B17A
U+2B17B (176507) 𫅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B17B
U+2B17C (176508) 𫅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B17C
U+2B17D (176509) 𫅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B17D
U+2B17E (176510) 𫅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B17E
U+2B17F (176511) 𫅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B17F
U+2B180 (176512) 𫆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B180
U+2B181 (176513) 𫆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B181
U+2B182 (176514) 𫆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B182
U+2B183 (176515) 𫆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B183
U+2B184 (176516) 𫆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B184
U+2B185 (176517) 𫆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B185
U+2B186 (176518) 𫆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B186
U+2B187 (176519) 𫆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B187
U+2B188 (176520) 𫆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B188
U+2B189 (176521) 𫆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B189
U+2B18A (176522) 𫆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B18A
U+2B18B (176523) 𫆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B18B
U+2B18C (176524) 𫆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B18C
U+2B18D (176525) 𫆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B18D
U+2B18E (176526) 𫆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B18E
U+2B18F (176527) 𫆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B18F
U+2B190 (176528) 𫆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B190
U+2B191 (176529) 𫆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B191
U+2B192 (176530) 𫆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B192
U+2B193 (176531) 𫆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B193
U+2B194 (176532) 𫆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B194
U+2B195 (176533) 𫆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B195
U+2B196 (176534) 𫆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B196
U+2B197 (176535) 𫆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B197
U+2B198 (176536) 𫆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B198
U+2B199 (176537) 𫆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B199
U+2B19A (176538) 𫆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B19A
U+2B19B (176539) 𫆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B19B
U+2B19C (176540) 𫆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B19C
U+2B19D (176541) 𫆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B19D
U+2B19E (176542) 𫆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B19E
U+2B19F (176543) 𫆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B19F
U+2B1A0 (176544) 𫆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1A0
U+2B1A1 (176545) 𫆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1A1
U+2B1A2 (176546) 𫆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1A2
U+2B1A3 (176547) 𫆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1A3
U+2B1A4 (176548) 𫆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1A4
U+2B1A5 (176549) 𫆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1A5
U+2B1A6 (176550) 𫆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1A6
U+2B1A7 (176551) 𫆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1A7
U+2B1A8 (176552) 𫆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1A8
U+2B1A9 (176553) 𫆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1A9
U+2B1AA (176554) 𫆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1AA
U+2B1AB (176555) 𫆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1AB
U+2B1AC (176556) 𫆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1AC
U+2B1AD (176557) 𫆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1AD
U+2B1AE (176558) 𫆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1AE
U+2B1AF (176559) 𫆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1AF
U+2B1B0 (176560) 𫆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1B0
U+2B1B1 (176561) 𫆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1B1
U+2B1B2 (176562) 𫆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1B2
U+2B1B3 (176563) 𫆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1B3
U+2B1B4 (176564) 𫆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1B4
U+2B1B5 (176565) 𫆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1B5
U+2B1B6 (176566) 𫆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1B6
U+2B1B7 (176567) 𫆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1B7
U+2B1B8 (176568) 𫆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1B8
U+2B1B9 (176569) 𫆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1B9
U+2B1BA (176570) 𫆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1BA
U+2B1BB (176571) 𫆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1BB
U+2B1BC (176572) 𫆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1BC
U+2B1BD (176573) 𫆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1BD
U+2B1BE (176574) 𫆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1BE
U+2B1BF (176575) 𫆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1BF
U+2B1C0 (176576) 𫇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1C0
U+2B1C1 (176577) 𫇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1C1
U+2B1C2 (176578) 𫇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1C2
U+2B1C3 (176579) 𫇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1C3
U+2B1C4 (176580) 𫇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1C4
U+2B1C5 (176581) 𫇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1C5
U+2B1C6 (176582) 𫇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1C6
U+2B1C7 (176583) 𫇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1C7
U+2B1C8 (176584) 𫇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1C8
U+2B1C9 (176585) 𫇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1C9
U+2B1CA (176586) 𫇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1CA
U+2B1CB (176587) 𫇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1CB
U+2B1CC (176588) 𫇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1CC
U+2B1CD (176589) 𫇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1CD
U+2B1CE (176590) 𫇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1CE
U+2B1CF (176591) 𫇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1CF
U+2B1D0 (176592) 𫇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1D0
U+2B1D1 (176593) 𫇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1D1
U+2B1D2 (176594) 𫇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1D2
U+2B1D3 (176595) 𫇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1D3
U+2B1D4 (176596) 𫇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1D4
U+2B1D5 (176597) 𫇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1D5
U+2B1D6 (176598) 𫇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1D6
U+2B1D7 (176599) 𫇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1D7
U+2B1D8 (176600) 𫇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1D8
U+2B1D9 (176601) 𫇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1D9
U+2B1DA (176602) 𫇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1DA
U+2B1DB (176603) 𫇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1DB
U+2B1DC (176604) 𫇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1DC
U+2B1DD (176605) 𫇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1DD
U+2B1DE (176606) 𫇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1DE
U+2B1DF (176607) 𫇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1DF
U+2B1E0 (176608) 𫇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1E0
U+2B1E1 (176609) 𫇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1E1
U+2B1E2 (176610) 𫇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1E2
U+2B1E3 (176611) 𫇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1E3
U+2B1E4 (176612) 𫇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1E4
U+2B1E5 (176613) 𫇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1E5
U+2B1E6 (176614) 𫇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1E6
U+2B1E7 (176615) 𫇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1E7
U+2B1E8 (176616) 𫇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1E8
U+2B1E9 (176617) 𫇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1E9
U+2B1EA (176618) 𫇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1EA
U+2B1EB (176619) 𫇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1EB
U+2B1EC (176620) 𫇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1EC
U+2B1ED (176621) 𫇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1ED
U+2B1EE (176622) 𫇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1EE
U+2B1EF (176623) 𫇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1EF
U+2B1F0 (176624) 𫇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1F0
U+2B1F1 (176625) 𫇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1F1
U+2B1F2 (176626) 𫇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1F2
U+2B1F3 (176627) 𫇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1F3
U+2B1F4 (176628) 𫇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1F4
U+2B1F5 (176629) 𫇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1F5
U+2B1F6 (176630) 𫇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1F6
U+2B1F7 (176631) 𫇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1F7
U+2B1F8 (176632) 𫇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1F8
U+2B1F9 (176633) 𫇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1F9
U+2B1FA (176634) 𫇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1FA
U+2B1FB (176635) 𫇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1FB
U+2B1FC (176636) 𫇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1FC
U+2B1FD (176637) 𫇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1FD
U+2B1FE (176638) 𫇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1FE
U+2B1FF (176639) 𫇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B1FF
U+2B200 (176640) 𫈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B200
U+2B201 (176641) 𫈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B201
U+2B202 (176642) 𫈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B202
U+2B203 (176643) 𫈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B203
U+2B204 (176644) 𫈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B204
U+2B205 (176645) 𫈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B205
U+2B206 (176646) 𫈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B206
U+2B207 (176647) 𫈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B207
U+2B208 (176648) 𫈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B208
U+2B209 (176649) 𫈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B209
U+2B20A (176650) 𫈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B20A
U+2B20B (176651) 𫈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B20B
U+2B20C (176652) 𫈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B20C
U+2B20D (176653) 𫈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B20D
U+2B20E (176654) 𫈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B20E
U+2B20F (176655) 𫈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B20F
U+2B210 (176656) 𫈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B210
U+2B211 (176657) 𫈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B211
U+2B212 (176658) 𫈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B212
U+2B213 (176659) 𫈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B213
U+2B214 (176660) 𫈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B214
U+2B215 (176661) 𫈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B215
U+2B216 (176662) 𫈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B216
U+2B217 (176663) 𫈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B217
U+2B218 (176664) 𫈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B218
U+2B219 (176665) 𫈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B219
U+2B21A (176666) 𫈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B21A
U+2B21B (176667) 𫈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B21B
U+2B21C (176668) 𫈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B21C
U+2B21D (176669) 𫈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B21D
U+2B21E (176670) 𫈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B21E
U+2B21F (176671) 𫈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B21F
U+2B220 (176672) 𫈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B220
U+2B221 (176673) 𫈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B221
U+2B222 (176674) 𫈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B222
U+2B223 (176675) 𫈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B223
U+2B224 (176676) 𫈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B224
U+2B225 (176677) 𫈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B225
U+2B226 (176678) 𫈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B226
U+2B227 (176679) 𫈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B227
U+2B228 (176680) 𫈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B228
U+2B229 (176681) 𫈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B229
U+2B22A (176682) 𫈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B22A
U+2B22B (176683) 𫈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B22B
U+2B22C (176684) 𫈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B22C
U+2B22D (176685) 𫈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B22D
U+2B22E (176686) 𫈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B22E
U+2B22F (176687) 𫈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B22F
U+2B230 (176688) 𫈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B230
U+2B231 (176689) 𫈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B231
U+2B232 (176690) 𫈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B232
U+2B233 (176691) 𫈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B233
U+2B234 (176692) 𫈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B234
U+2B235 (176693) 𫈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B235
U+2B236 (176694) 𫈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B236
U+2B237 (176695) 𫈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B237
U+2B238 (176696) 𫈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B238
U+2B239 (176697) 𫈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B239
U+2B23A (176698) 𫈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B23A
U+2B23B (176699) 𫈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B23B
U+2B23C (176700) 𫈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B23C
U+2B23D (176701) 𫈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B23D
U+2B23E (176702) 𫈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B23E
U+2B23F (176703) 𫈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B23F
U+2B240 (176704) 𫉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B240
U+2B241 (176705) 𫉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B241
U+2B242 (176706) 𫉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B242
U+2B243 (176707) 𫉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B243
U+2B244 (176708) 𫉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B244
U+2B245 (176709) 𫉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B245
U+2B246 (176710) 𫉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B246
U+2B247 (176711) 𫉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B247
U+2B248 (176712) 𫉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B248
U+2B249 (176713) 𫉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B249
U+2B24A (176714) 𫉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B24A
U+2B24B (176715) 𫉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B24B
U+2B24C (176716) 𫉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B24C
U+2B24D (176717) 𫉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B24D
U+2B24E (176718) 𫉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B24E
U+2B24F (176719) 𫉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B24F
U+2B250 (176720) 𫉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B250
U+2B251 (176721) 𫉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B251
U+2B252 (176722) 𫉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B252
U+2B253 (176723) 𫉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B253
U+2B254 (176724) 𫉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B254
U+2B255 (176725) 𫉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B255
U+2B256 (176726) 𫉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B256
U+2B257 (176727) 𫉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B257
U+2B258 (176728) 𫉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B258
U+2B259 (176729) 𫉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B259
U+2B25A (176730) 𫉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B25A
U+2B25B (176731) 𫉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B25B
U+2B25C (176732) 𫉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B25C
U+2B25D (176733) 𫉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B25D
U+2B25E (176734) 𫉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B25E
U+2B25F (176735) 𫉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B25F
U+2B260 (176736) 𫉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B260
U+2B261 (176737) 𫉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B261
U+2B262 (176738) 𫉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B262
U+2B263 (176739) 𫉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B263
U+2B264 (176740) 𫉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B264
U+2B265 (176741) 𫉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B265
U+2B266 (176742) 𫉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B266
U+2B267 (176743) 𫉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B267
U+2B268 (176744) 𫉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B268
U+2B269 (176745) 𫉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B269
U+2B26A (176746) 𫉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B26A
U+2B26B (176747) 𫉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B26B
U+2B26C (176748) 𫉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B26C
U+2B26D (176749) 𫉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B26D
U+2B26E (176750) 𫉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B26E
U+2B26F (176751) 𫉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B26F
U+2B270 (176752) 𫉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B270
U+2B271 (176753) 𫉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B271
U+2B272 (176754) 𫉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B272
U+2B273 (176755) 𫉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B273
U+2B274 (176756) 𫉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B274
U+2B275 (176757) 𫉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B275
U+2B276 (176758) 𫉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B276
U+2B277 (176759) 𫉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B277
U+2B278 (176760) 𫉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B278
U+2B279 (176761) 𫉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B279
U+2B27A (176762) 𫉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B27A
U+2B27B (176763) 𫉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B27B
U+2B27C (176764) 𫉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B27C
U+2B27D (176765) 𫉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B27D
U+2B27E (176766) 𫉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B27E
U+2B27F (176767) 𫉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B27F
U+2B280 (176768) 𫊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B280
U+2B281 (176769) 𫊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B281
U+2B282 (176770) 𫊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B282
U+2B283 (176771) 𫊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B283
U+2B284 (176772) 𫊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B284
U+2B285 (176773) 𫊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B285
U+2B286 (176774) 𫊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B286
U+2B287 (176775) 𫊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B287
U+2B288 (176776) 𫊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B288
U+2B289 (176777) 𫊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B289
U+2B28A (176778) 𫊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B28A
U+2B28B (176779) 𫊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B28B
U+2B28C (176780) 𫊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B28C
U+2B28D (176781) 𫊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B28D
U+2B28E (176782) 𫊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B28E
U+2B28F (176783) 𫊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B28F
U+2B290 (176784) 𫊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B290
U+2B291 (176785) 𫊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B291
U+2B292 (176786) 𫊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B292
U+2B293 (176787) 𫊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B293
U+2B294 (176788) 𫊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B294
U+2B295 (176789) 𫊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B295
U+2B296 (176790) 𫊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B296
U+2B297 (176791) 𫊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B297
U+2B298 (176792) 𫊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B298
U+2B299 (176793) 𫊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B299
U+2B29A (176794) 𫊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B29A
U+2B29B (176795) 𫊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B29B
U+2B29C (176796) 𫊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B29C
U+2B29D (176797) 𫊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B29D
U+2B29E (176798) 𫊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B29E
U+2B29F (176799) 𫊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B29F
U+2B2A0 (176800) 𫊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2A0
U+2B2A1 (176801) 𫊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2A1
U+2B2A2 (176802) 𫊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2A2
U+2B2A3 (176803) 𫊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2A3
U+2B2A4 (176804) 𫊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2A4
U+2B2A5 (176805) 𫊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2A5
U+2B2A6 (176806) 𫊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2A6
U+2B2A7 (176807) 𫊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2A7
U+2B2A8 (176808) 𫊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2A8
U+2B2A9 (176809) 𫊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2A9
U+2B2AA (176810) 𫊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2AA
U+2B2AB (176811) 𫊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2AB
U+2B2AC (176812) 𫊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2AC
U+2B2AD (176813) 𫊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2AD
U+2B2AE (176814) 𫊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2AE
U+2B2AF (176815) 𫊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2AF
U+2B2B0 (176816) 𫊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2B0
U+2B2B1 (176817) 𫊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2B1
U+2B2B2 (176818) 𫊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2B2
U+2B2B3 (176819) 𫊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2B3
U+2B2B4 (176820) 𫊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2B4
U+2B2B5 (176821) 𫊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2B5
U+2B2B6 (176822) 𫊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2B6
U+2B2B7 (176823) 𫊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2B7
U+2B2B8 (176824) 𫊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2B8
U+2B2B9 (176825) 𫊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2B9
U+2B2BA (176826) 𫊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2BA
U+2B2BB (176827) 𫊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2BB
U+2B2BC (176828) 𫊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2BC
U+2B2BD (176829) 𫊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2BD
U+2B2BE (176830) 𫊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2BE
U+2B2BF (176831) 𫊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2BF
U+2B2C0 (176832) 𫋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2C0
U+2B2C1 (176833) 𫋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2C1
U+2B2C2 (176834) 𫋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2C2
U+2B2C3 (176835) 𫋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2C3
U+2B2C4 (176836) 𫋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2C4
U+2B2C5 (176837) 𫋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2C5
U+2B2C6 (176838) 𫋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2C6
U+2B2C7 (176839) 𫋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2C7
U+2B2C8 (176840) 𫋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2C8
U+2B2C9 (176841) 𫋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2C9
U+2B2CA (176842) 𫋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2CA
U+2B2CB (176843) 𫋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2CB
U+2B2CC (176844) 𫋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2CC
U+2B2CD (176845) 𫋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2CD
U+2B2CE (176846) 𫋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2CE
U+2B2CF (176847) 𫋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2CF
U+2B2D0 (176848) 𫋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2D0
U+2B2D1 (176849) 𫋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2D1
U+2B2D2 (176850) 𫋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2D2
U+2B2D3 (176851) 𫋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2D3
U+2B2D4 (176852) 𫋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2D4
U+2B2D5 (176853) 𫋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2D5
U+2B2D6 (176854) 𫋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2D6
U+2B2D7 (176855) 𫋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2D7
U+2B2D8 (176856) 𫋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2D8
U+2B2D9 (176857) 𫋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2D9
U+2B2DA (176858) 𫋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2DA
U+2B2DB (176859) 𫋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2DB
U+2B2DC (176860) 𫋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2DC
U+2B2DD (176861) 𫋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2DD
U+2B2DE (176862) 𫋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2DE
U+2B2DF (176863) 𫋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2DF
U+2B2E0 (176864) 𫋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2E0
U+2B2E1 (176865) 𫋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2E1
U+2B2E2 (176866) 𫋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2E2
U+2B2E3 (176867) 𫋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2E3
U+2B2E4 (176868) 𫋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2E4
U+2B2E5 (176869) 𫋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2E5
U+2B2E6 (176870) 𫋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2E6
U+2B2E7 (176871) 𫋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2E7
U+2B2E8 (176872) 𫋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2E8
U+2B2E9 (176873) 𫋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2E9
U+2B2EA (176874) 𫋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2EA
U+2B2EB (176875) 𫋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2EB
U+2B2EC (176876) 𫋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2EC
U+2B2ED (176877) 𫋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2ED
U+2B2EE (176878) 𫋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2EE
U+2B2EF (176879) 𫋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2EF
U+2B2F0 (176880) 𫋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2F0
U+2B2F1 (176881) 𫋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2F1
U+2B2F2 (176882) 𫋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2F2
U+2B2F3 (176883) 𫋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2F3
U+2B2F4 (176884) 𫋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2F4
U+2B2F5 (176885) 𫋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2F5
U+2B2F6 (176886) 𫋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2F6
U+2B2F7 (176887) 𫋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2F7
U+2B2F8 (176888) 𫋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2F8
U+2B2F9 (176889) 𫋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2F9
U+2B2FA (176890) 𫋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2FA
U+2B2FB (176891) 𫋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2FB
U+2B2FC (176892) 𫋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2FC
U+2B2FD (176893) 𫋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2FD
U+2B2FE (176894) 𫋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2FE
U+2B2FF (176895) 𫋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B2FF
U+2B300 (176896) 𫌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B300
U+2B301 (176897) 𫌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B301
U+2B302 (176898) 𫌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B302
U+2B303 (176899) 𫌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B303
U+2B304 (176900) 𫌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B304
U+2B305 (176901) 𫌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B305
U+2B306 (176902) 𫌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B306
U+2B307 (176903) 𫌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B307
U+2B308 (176904) 𫌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B308
U+2B309 (176905) 𫌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B309
U+2B30A (176906) 𫌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B30A
U+2B30B (176907) 𫌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B30B
U+2B30C (176908) 𫌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B30C
U+2B30D (176909) 𫌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B30D
U+2B30E (176910) 𫌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B30E
U+2B30F (176911) 𫌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B30F
U+2B310 (176912) 𫌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B310
U+2B311 (176913) 𫌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B311
U+2B312 (176914) 𫌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B312
U+2B313 (176915) 𫌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B313
U+2B314 (176916) 𫌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B314
U+2B315 (176917) 𫌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B315
U+2B316 (176918) 𫌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B316
U+2B317 (176919) 𫌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B317
U+2B318 (176920) 𫌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B318
U+2B319 (176921) 𫌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B319
U+2B31A (176922) 𫌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B31A
U+2B31B (176923) 𫌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B31B
U+2B31C (176924) 𫌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B31C
U+2B31D (176925) 𫌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B31D
U+2B31E (176926) 𫌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B31E
U+2B31F (176927) 𫌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B31F
U+2B320 (176928) 𫌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B320
U+2B321 (176929) 𫌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B321
U+2B322 (176930) 𫌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B322
U+2B323 (176931) 𫌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B323
U+2B324 (176932) 𫌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B324
U+2B325 (176933) 𫌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B325
U+2B326 (176934) 𫌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B326
U+2B327 (176935) 𫌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B327
U+2B328 (176936) 𫌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B328
U+2B329 (176937) 𫌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B329
U+2B32A (176938) 𫌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B32A
U+2B32B (176939) 𫌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B32B
U+2B32C (176940) 𫌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B32C
U+2B32D (176941) 𫌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B32D
U+2B32E (176942) 𫌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B32E
U+2B32F (176943) 𫌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B32F
U+2B330 (176944) 𫌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B330
U+2B331 (176945) 𫌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B331
U+2B332 (176946) 𫌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B332
U+2B333 (176947) 𫌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B333
U+2B334 (176948) 𫌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B334
U+2B335 (176949) 𫌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B335
U+2B336 (176950) 𫌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B336
U+2B337 (176951) 𫌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B337
U+2B338 (176952) 𫌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B338
U+2B339 (176953) 𫌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B339
U+2B33A (176954) 𫌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B33A
U+2B33B (176955) 𫌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B33B
U+2B33C (176956) 𫌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B33C
U+2B33D (176957) 𫌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B33D
U+2B33E (176958) 𫌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B33E
U+2B33F (176959) 𫌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B33F
U+2B340 (176960) 𫍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B340
U+2B341 (176961) 𫍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B341
U+2B342 (176962) 𫍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B342
U+2B343 (176963) 𫍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B343
U+2B344 (176964) 𫍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B344
U+2B345 (176965) 𫍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B345
U+2B346 (176966) 𫍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B346
U+2B347 (176967) 𫍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B347
U+2B348 (176968) 𫍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B348
U+2B349 (176969) 𫍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B349
U+2B34A (176970) 𫍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B34A
U+2B34B (176971) 𫍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B34B
U+2B34C (176972) 𫍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B34C
U+2B34D (176973) 𫍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B34D
U+2B34E (176974) 𫍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B34E
U+2B34F (176975) 𫍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B34F
U+2B350 (176976) 𫍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B350
U+2B351 (176977) 𫍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B351
U+2B352 (176978) 𫍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B352
U+2B353 (176979) 𫍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B353
U+2B354 (176980) 𫍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B354
U+2B355 (176981) 𫍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B355
U+2B356 (176982) 𫍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B356
U+2B357 (176983) 𫍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B357
U+2B358 (176984) 𫍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B358
U+2B359 (176985) 𫍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B359
U+2B35A (176986) 𫍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B35A
U+2B35B (176987) 𫍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B35B
U+2B35C (176988) 𫍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B35C
U+2B35D (176989) 𫍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B35D
U+2B35E (176990) 𫍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B35E
U+2B35F (176991) 𫍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B35F
U+2B360 (176992) 𫍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B360
U+2B361 (176993) 𫍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B361
U+2B362 (176994) 𫍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B362
U+2B363 (176995) 𫍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B363
U+2B364 (176996) 𫍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B364
U+2B365 (176997) 𫍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B365
U+2B366 (176998) 𫍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B366
U+2B367 (176999) 𫍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B367
U+2B368 (177000) 𫍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B368
U+2B369 (177001) 𫍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B369
U+2B36A (177002) 𫍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B36A
U+2B36B (177003) 𫍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B36B
U+2B36C (177004) 𫍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B36C
U+2B36D (177005) 𫍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B36D
U+2B36E (177006) 𫍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B36E
U+2B36F (177007) 𫍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B36F
U+2B370 (177008) 𫍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B370
U+2B371 (177009)