Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4E15, 丕
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E15

[U+4E14]
CJK Unified Ideographs
[U+4E16]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Tính từ sửa

  1. Lớn lao, vĩ đại, phi thường.
    - phi cơ.

Tham khảo sửa

  • Thiều Chửu, Hán Việt Tự Điển, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 1999, Hà Nội (dựa trên nguyên bản năm 1942 của nhà sách Đuốc Tuệ, Hà Nội).

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

phỉ, chẳng, phi, vạy, chăng, vầy, vậy, bậy

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fḭ˧˩˧ ʨa̰ŋ˧˩˧ fi˧˧ va̰ʔj˨˩ ʨaŋ˧˧ və̤j˨˩ və̰ʔj˨˩ ɓə̰ʔj˨˩fi˧˩˨ ʨaŋ˧˩˨ fi˧˥ ja̰j˨˨ ʨaŋ˧˥ jəj˧˧ jə̰j˨˨ ɓə̰j˨˨fi˨˩˦ ʨaŋ˨˩˦ fi˧˧ jaj˨˩˨ ʨaŋ˧˧ jəj˨˩ jəj˨˩˨ ɓəj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fi˧˩ ʨaŋ˧˩ fi˧˥ vaj˨˨ ʨaŋ˧˥ vəj˧˧ vəj˨˨ ɓəj˨˨fi˧˩ ʨaŋ˧˩ fi˧˥ va̰j˨˨ ʨaŋ˧˥ vəj˧˧ və̰j˨˨ ɓə̰j˨˨fḭʔ˧˩ ʨa̰ʔŋ˧˩ fi˧˥˧ va̰j˨˨ ʨaŋ˧˥˧ vəj˧˧ və̰j˨˨ ɓə̰j˨˨