Tiếng AnhSửa đổi

Trợ động từSửa đổi

would

  1. Đã sẽ; trợ động từ will chia ở thời quá khứ.

Chia động từSửa đổi