Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

whistles

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của whistle

Chia động từ sửa