Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

ting /ˈtɪŋ/

  1. Tiếng leng keng.

Nội động từ sửa

ting nội động từ /ˈtɪŋ/

  1. Kêu leng keng.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa