Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

tinged

  1. Quá khứphân từ quá khứ của tinge

Chia động từ

sửa