Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

spited

  1. Quá khứphân từ quá khứ của spite.

Chia động từSửa đổi