Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

spiting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của spite.

Chia động từSửa đổi