Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

shows

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của show

Chia động từ

sửa