Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

scares

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của scare

Chia động từ

sửa