Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

scares

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của scare

Chia động từ sửa