Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /se.ʁjø/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực sérieux
/se.ʁjø/
sérieux
/se.ʁjø/
Giống cái sérieuse
/se.ʁjøz/
sérieuses
/se.ʁjøz/

sérieux /se.ʁjø/

 1. Đứng đắn, nghiêm túc.
  Travail sérieux — công việc làm nghiêm túc
  Jeune fille sérieuse — cô gái đứng đắn
 2. Nghiêm nghị, nghiêm trang.
  Sérieux comme un pape — nghiêm nghị như giáo hoàng, rất nghiêm nghị
  Visage sérieux — mặt trang nghiêm
 3. Quan trọng, đánh kể.
 4. Nghiêm trọng, trầm trọng, nặng.
  Maladie sérieuse — bệnh trầm trọng
  client sérieux — khách hàng mua nhiều

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
sérieux
/se.ʁjø/
sérieux
/se.ʁjø/

sérieux /se.ʁjø/

 1. Sự đứng đắn; sự nghiêm túc.
  Esprit de sérieux — tinh thần nghiêm túc
 2. Vẻ nghiêm nghị, vẻ nghiêm trang.
  Garder son sérieux — giữ vẻ nghiêm trang
 3. Sự quan trọng.
  Le sérieux d’une question — sự quan trọng của một vấn đề
  prendre au sérieux — cho là thực+ cho là quan trọng
  se prendre au sérieux — ra vẻ quan trọng

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa