Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

resolved

  1. Quá khứphân từ quá khứ của resolve

Chia động từ sửa

Tính từ sửa

resolved

  1. Quyết tâm, kiên quyết.

Tham khảo sửa