Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

resolved

  1. Quá khứphân từ quá khứ của resolve

Chia động từ

sửa

Tính từ

sửa

resolved

  1. Quyết tâm, kiên quyết.

Tham khảo

sửa