Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

prunes

  1. Động từ prune chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi

Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

prunes

  1. Dạng số nhiều của pruna.