Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

objected

  1. Quá khứphân từ quá khứ của object

Chia động từSửa đổi