Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

objected

  1. Quá khứphân từ quá khứ của object

Chia động từ sửa