Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

objecting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của object

Chia động từSửa đổi