Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

objecting

  1. Phân từ hiện tại của object

Chia động từ sửa