Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋa̤j˨˩ maːj˧˧ŋaj˧˧ maːj˧˥ŋaj˨˩ maːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaj˧˧ maːj˧˥ŋaj˧˧ maːj˧˥˧

Danh từ sửa

ngày mai

  1. Ngày liền ngày hôm nay.
  2. Ngày sẽ tới (nói khái quát); tương lai.
    Xây đắp cho ngày mai.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

ngày liền ngày hôm nay

Tham khảo sửa