Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

nestles

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của nestle

Chia động từ sửa