Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

modelled

  1. Quá khứphân từ quá khứ của model.

Chia động từSửa đổi