Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

messaged

  1. Quá khứphân từ quá khứ của message.

Chia động từSửa đổi