Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

messaging

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của message.

Chia động từSửa đổi