Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mṵʔk˨˩ lṵʔk˨˩mṵk˨˨ lṵk˨˨muk˨˩˨ luk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muk˨˨ luk˨˨mṵk˨˨ lṵk˨˨

Danh từ sửa

mục lục

  1. Bản ghi các đề mục với số trang, theo trình tự trình bày trong sách, tạp chí (để ở đầu hoặc cuối sách, tạp chí).
  2. Danh mục sách báo, tư liệu, v. V. lập theo những quy tắc nhất định.
    Mục lục sách của thư viện.
    Tra mục lục.

Dịch sửa

Tham khảo sửa